מדריך היערכות במסים

5.24  ניכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים בלתי חוקיים

רשות המסים פרסמה ביום 26 באפריל 2010 הודעה לפיה רשות המסים לא תתיר ניכוי הוצאות שכר בגין עובדים זרים בלתי חוקיים.

בהתאם למדיניות שהותוותה על ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, להפחתת כמות העובדים הזרים המועסקים בישראל ולמיגור תופעת ההעסקה שלא כדין, הנחה מנהל רשות המסים דאז, יהודה נסרדישי, את משרדי השומה לא להתיר בניכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין וכן הנחה לדרוש מנישומים הצגת אישורים מתאימים על העסקה כדין כאשר מתבקשת הכרה בהוצאות שכר עובד זר.

במסגרת יישום מדיניות הממשלה, רשות המסים מבהירה כי לא יוכרו הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין. יודגש כי הוצאות שכר אלה אינן מהוות הוצאה בייצור ההכנסה ו/או התרתן מהווה פגיעה בתקנת הציבור.

משרדי השומה הונחו לדרוש מהנישומים הצגת אישורים מתאימים על העסקה כדין, כאשר מתבקשת הכרה בהוצאות שכר עובד זר. ללא המצאת האישורים לא תותר ההוצאה.

כמו כן, הנחתה רשות המסים מעבידים ומנכים, לציין קיומו של אישור עבודה לעובד זר בדו"חות 126 המוגשים.

בנוסף לאמור לעיל, רשות המסים תערוך ביקורות ניהול ספרים למי שהעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק, בהתבסס על מידע שיועבר מרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.