מדריך היערכות במסים

5.23 ניכוי הוצאות לתושבי חוץ

ביום 28 בפברואר 2005, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה  (ניכוי הוצאות שהיה לתושבי חוץ) (תיקון), התשס"ה-2005 (להלן: "התיקון"), שתחולתן מ- 1 במרץ 2005, המתקנות את תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהיה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979 (להלן: "התקנות"), ואת הנחיותיו.

על פי ההגדרה שנקבעה בתיקון מוגדר "מומחה חוץ" כתושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

(1)         הוא שוהה בישראל או באזור כדין;

(2)         הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית;

(3)         בכל תקופת שהותו בישראל או באזור הוא הועסק או נתן שירות בתחום מומחיותו הייחודית;

(4)         בעד שירותו כאמור שולמה לו תמורה בסכום העולה על 13,300 שקלים חדשים (בשנת 2019), שהוא מוכפל במספר חודשי שהייתו בישראל, שנוכה ממנה במקור מס כדין; שהה בישראל פחות מחודש, יחושב הסכום האמור, שהוא מחולק ב-30 ומוכפל במספר ימי שהייתו בישראל; הסכום האמור יתואם על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה הנחה סוציאלית, ויעוגל למאה שקלים החדשים הקרובים.

בהתאם לתקנות מרצה אורח או מומחה חוץ זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהו בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של 12 חודשים, מהכנסות שהוא מקבל בעד הוראה, מחקר או מתן שירות לפי העניין-

(1)         סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל.

(2)         סכום שלא יעלה על 330 ש"ח (בשנת 2019) שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל.

ביום 21 במאי 2012 פורסם פס"ד יילמזלר אינטרנשיונל, חברה לבניה וטקסטיל בע"מ (עמ"ה – 1073/05) (להלן: "המערערת") נגד פקיד שומה חולון (להלן: "המשיב"), שבמסגרתו נקבע, כי המערערת זכאית לנכות מהכנסתם החייבת של מומחי חוץ (להלן: "מומחי ו/או מומחה חוץ") כהגדרתם בתקנות, הוצאות על ארוחות שהוצאו בפועל על ידה ובלבד שלא יעלו על התקרה הקבועה בתקנות ובהוראות ביצוע.

בית המשפט קבע, כי אמנם אין בתקנות חובה להמציא מסמכים לאימות ההוצאות שהוצאו על ארוחות, אולם אין בכך כדי לאיין את הדרישה הקבועה בסעיף 17 לפקודה ובתקנות לפיה מומחה חוץ זכאי להפחית רק הוצאה שהוציא בפועל על ארוחות.

הוצאות אחרות

הוצאות ריפוי, ביטוח בריאות, חינוך, והוצאות אחרות שאינן מפורטות בתקנות הוצאות השהייה, שהן הוצאות פרטיות על פי עקרונות המיסוי, בהן נושא מעביד במקום עובדו ייזקפו לשכר העובד וינוכה מהן מס. הוצאות טיסה לצורך יצור הכנסה יותרו בניכוי כאמור בהנחיות שניתנו בעבר.