מדריך היערכות במסים

 5.21      התרת הפסד מירידת שווי מלאי

ככלל, התרת הוצאה בניכוי מהפסד ירידת ערך מלאי הינו חריג לדיני המס אשר בד"כ מתירים בניכוי רק הפסדים שמומשו בפועל. מס הכנסה מתיר בניכוי הפסד מירידת ערך מלאי כאשר ערכו של המלאי נקבע בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים המורים כי ניתן לחשב את שווי המלאי לפי הנמוך מבין עלותו של המלאי לבין שווי השוק שלו, וכי הוכח שערכו של המלאי ירד אל מתחת לעלותו בספרים.

במקרה ובו הערכת המלאי סוטה מהכללים המקובלים ישנה חובה מוגברת להוכיח לפקיד השומה כי השיטה שננקטה לצורך קביעת ערכו של המלאי הינה נאותה ועולה בקנה אחד עם אופיו של המלאי, שוויו והמציאות הכלכלית בענף המעידים כי ישנו צורך אמיתי בסטייה מכללי החשבונאות המקובלים. יתרה מכך, נקבע כי ברירת המחדל לחישוב שווי השוק של המלאי היא הערכה של כל פריט ופריט בנפרד.

סוגיה זו עלתה בפסק דין ע"א 5468/12 פקיד שומה ירושלים נ' ניסים עופר יונסוף תכשיטי ג'י בי בע"מ (להלן: "החברה") שניתן ב-8 ביולי 2014. במקרה דנן ביצעה החברה הערכה סטטיסטית כוללת למלאי התכשיטים והילומים שברשותה. בגין הערכה זו הופחת המלאי בשיעור שנתי קבוע הנע בין 35%-100%. בית המשפט העליון פסק כי לא רק שלא בוצעה הערכה נפרדת לפריטי מלאי השונים זה מזה, אלא שגם השיטה בה נקטה החברה להערכת שווי המלאי חורגת מהכללים החשבונאיים ואינה מתיישבת עם פרקטיקה מקובלת. נפסק כי ההפסד בגין ירידת ערך מלאי שרשמה החברה לא יותר בניכוי.