מדריך היערכות במסים

5.20 מלאי מת

לעיתים מתעוררת מחלוקת עם פקידי השומה לגבי הערכת המלאי העסקי של החברה לקביעת מלאי כ"מלאי מת" או לגבי הפרשה לירידת ערך המלאי.

לאור האמור, מוצע לקראת סוף השנה לממש מלאי זה במידת האפשר על ידי חיסול פריטים ומבצעי מכירות.

בכל מקרה של השמדת מלאי מת מומלץ להזמין מראש את פקיד השומה ל"טקס" ההשמדה של המלאי, לאחר הזמנה כאמור ניתן להשמיד את המלאי אף ללא נוכחות פקיד השומה.

הודעה בעניין השמדת מלאי

 

ביום 11 בנובמבר 2018 התפרסמה הוראת ביצוע מספר 14/2018 בנושא השמדת מלאי.
בהתאם להוראות הביצוע נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי, יודיע על כך בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה. בפנייתו יציין הנישום פרטים לגבי המלאי המושמד כדלהלן:

  1. הכתובת המדויקת שבה נמצאה המלאי המיועד להשמדה.
  2. המועד או המועדים המתוכננים להשמדת המלאי.
  3. שווי המלאי בספרים

 

פקיד השומה יחליט, לפי העניין, האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.

 

בהתאם להוראות הביצוע בסמוך למועד השמדת מלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל שני חלקים (להלן: "הפרוטוקול"):

  1. בחלק הראשון יצוין המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי.
  2. בחלק השני יצוינו פרטי הטובין המושמדים, כך שיהיה ניתן לזהות את אותם הפריטים באופן חד ערכי ולהשוות אותם לרשימת המלאי.

 

נישום המנהל מלאי במערכת ממוחשבת, בצורה חלקית או מלאה, יערוך את חלק ב' לפרוטוקול ההשמדה בצורה ממוחשבת.

הפרוטוקול יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום לשנות המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי, על פי המועדים הקבועים בהוראות ניהול ספרים. בנוסף, יישמרו כל המסמכים והתיעוד הנוגעים להשמדת המלאי אשר התקבלו מגורמים חיצוניים אשר עוסקים בהשמדת המלאי או בפיקוח על ההשמדה כאמור.

 

במידה והטובין נרכשו באותה שנת מס יש לצרף אסמכתאות של רכישת פריט זה .

במקרים בהם הנישום נצרך להשמיד מלאי מתוקף חוקים שונים או הוראות של גופים מפקחים שונים (לדוגמה – חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב – 2012) התיעוד הנלווה לפעולת השמדת המלאי יכול להחליף את הפרוטוקול.

במצב כזה, יש לערוך מסמך נלווה אשר יקשור בין התיעוד של השמדת פריטים מכוח אותם חוקים או הוראות ובין רשימות המלאי של הנישום, באופן שבו ניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט המושמד.

במקרים חריגים בהם יש להשמיד מלאי באופן מיידי (מכוח חוק או הוראות של גופים מפקחים שונים), ולא ניתן להודיע 30 יום מראש לפקיד השומה, יש ליידע באופן מיידי את פקיד השומה ולתעד את המלאי המושמד.

 

נישום שהניח את דעתו של פקיד השומה, כי פעל על פי האמור בהוראת הביצוע, יהא זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.