מדריך היערכות במסים

5.2     פחת בגין עבודה במשמרות

על פי תקנה 4 לתקנות הפחת, רשאי פקיד השומה להתיר את חישוב הפחת על נכסים לפי מכסות אחוזים גבוהות מאלה שנקבעו בתקנות, אם נוכח פקיד השומה שקיימת כליה ובליה הגבוה מן השיעור הרגיל מחמת עבודתם במשמרות נוספות. שיעור הפחת המוגדל לא יעלה על כפל מכסות האחוזים שפורטו באותן תקנות.

לגישת נציבות מס הכנסה, נכסים הבנויים והמיועדים מלכתחילה להפעלה במשמרות בכל שעות היממה, ושיעור הפחת שנקבע לגביהם הביא בחשבון את הפעלתם במשמרות, אין להתיר לגביהם פחת בשיעור הגבוה מהקבוע בתקנות.

ביום 16 בדצמבר 2009 פורסם, כי תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(שיעורי פחת)(תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התש"ע-2009 הקובעות את תחולת שיעורי הפחת במשמרות, יחולו ביחס לציוד אשר היה בשימוש של חברה תעשייתית במפעל תעשייתי, עד ליום 31 בדצמבר 2010. יצוין, כי תחולת התקנות היא רטרואקטיבית מיום 1.1.2008 ויוצרת רצף במתן ההטבות.

יצוין, כי ביום 13 בספטמבר 2011 אישרה ועדת הכספים של הכנסת, כי תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעור פחת) (תיקון מס' 3) (תיקון), התשע"א-2011 יחולו ביחס לציוד שנרכש עד ליום 31 בדצמבר 2013.