מדריך היערכות במסים

5.2 פחת בגין עבודה במשמרות

על פי תקנה 4 לתקנות הפחת, רשאי פקיד השומה להתיר את חישוב הפחת על נכסים לפי מכסות אחוזים גבוהות מאלה שנקבעו בתקנות, אם נוכח פקיד השומה שקיימת כליה ובליה הגבוה מן השיעור הרגיל מחמת עבודתם במשמרות נוספות. שיעור הפחת המוגדל לא יעלה על כפל מכסות האחוזים שפורטו באותן תקנות.

לגישת נציבות מס הכנסה, נכסים הבנויים והמיועדים מלכתחילה להפעלה במשמרות בכל שעות היממה, ושיעור הפחת שנקבע לגביהם הביא בחשבון את הפעלתם במשמרות, אין להתיר לגביהם פחת בשיעור הגבוה מהקבוע בתקנות.

ביום 16 בדצמבר 2009 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989  (להלן: "התקנות" ו"תיקון 3" בהתאמה)  התיקון קבע את תוקפם של מספר סעיפים בתקנות. על פי התיקון נקבע כי  שיעורי הפחת במשמרות, יחולו ביחס לציוד אשר היה בשימוש של חברה תעשייתית במפעל תעשייתי, עד ליום 31 בדצמבר 2010. על מנת לשמור על רציפות התחולה נקבע כי תחולת התקנות היא רטרואקטיבית מיום 1.1.2008.

ביום 13 בספטמבר 2011 אישרה ועדת הכספים של הכנסת, כי התקנות  יחולו ביחס לציוד שנרכש עד ליום 31 בדצמבר 2013.

.