מדריך היערכות במסים

5.11  ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה שייעודה חלוקת דיבידנד – פס"ד פז-גז ופס"ד פי גלילות

בעמ"ה 23/95+24/95+182/97+194/97+195/97, פז גז נ' פשמ"ג, תבעה פז גז (להלן:"המערערת") את ניכוי הוצאות המימון שנצמחו על ההלוואות שנטלה, שנועדו לממן חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות. הסוגיה המשפטית הנדונה הינה האם בעיקרון ניתן לנכות במסגרת סעיף 17(1)(א) לפקודה, הוצאות מימון שנצמחו לחברה בגין הלוואה שניטלה לצורך חלוקת דיבידנדים לבעלי מניותיה.

בית המשפט המחוזי קבע כי הוצאות המימון יותרו בניכוי מאחר ובחינת המבנה הפיננסי של החברה הצביעה על כך שקדמו לחלוקת הדיבידנד רווחים שהיו לחברה והושקעו בעסק (בציוד ומלאי). כך, נמצא קשר  עקיף בין ההלוואה לייצור ההכנסה, קשר העומד בדרישות הסעיף.

הגישה הכלכלית מחייבת שלא להבחין בין המצב שבו חולק הדיבידנד מתוך המזומן בקופה ואחר כך נלקחה הלוואה לרכישות עסקיות, לבין המצב ההפוך, שהמזומן הושקע קודם לכן בעסקי החברה ואחר כך נלקחה הלוואה לשם חלוקת דיבידנד.

ביום 20 בנובמבר 2006 ניתנה פסיקת בית המשפט העליון שדנה, בין היתר, בסוגיה זו (ע"א 01/6557, 8849/01, 9391/01). בית המשפט דחה את עמדת בית המשפט המחוזי ובחן את הסוגיה תוך מתן משקל לנימוקי מהות נוספים. לדידו, גישת בית המשפט המחוזי עלולה לפתוח פתח רחב מדי לטענות בדבר קשר עקיף בין הוצאות לבין ייצור הכנסה, דבר העלול לפתוח כר להתדיינויות אשר תאלץ הן את פקיד השומה והן את בתי המשפט לבחון את המבנה המימוני של הפירמה בכל מקרה בו נטען לקיומו של קשר עקיף.

לפיכך, קבע בית המשפט שאין להתיר לפז-גז את הוצאות המימון בגין ההלוואות. עם זאת, אומנם הכלל הוא בחינת קשר ישיר בין ההלוואה שניטלה לבין ייצור הכנסה, אך ייתכנו חריגים שבהם יתאפשר ניכוי הוצאות מימון גם כאשר קיים קשר עקיף, אך כל מקרה ייבחן לגופו.

ביום 28 באוקטובר 2007, פורסמה ההחלטה בערעור אזרחי 10391/04 פקיד השומה למפעלים גדולים נגד פי גלילות מסופי נפט וצינורת בע"מ. החלטה זו התייחסה לפסיקת ביהמ"ש העליון לעיל וקבעה כי במקרה של פי גלילות מתקיימים החריגים בהם יתאפשר ניכוי הוצאות המימון.

השופטת ארבל קבעה כי המקרה שעולה בפס"ד פי גלילות שונה מן המקרה של פז גז שכן בפס"ד פז גז הועלה החשש מהטלת נטל כבד על פקיד השומה שיאלץ לבחון את המבנה המימוני של הפירמה על-מנת לקבוע האם ישנו קשר עקיף בין ההלוואות שניטלו לבין ייצור הכנסה.