מדריך היערכות במסים

5.1.1    שינוי שיעור הפחת בגין כלי רכב שנרשמו לראשונה ביום 1 ביולי 2009 או לאחריו

תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: "תקנות הפחת"), מתירות בניכוי הוצאות פחת בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודה.

ביום 24 במאי 2010 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע-2010 (להלן: "התיקון לתקנות הפחת") במסגרתן תוקנו  שיעורי הפחת הניתנים  בעד כלי רכב.

במסגת התיקון לתקנות הפחת שונו שיעורי הפחת אשר ניתן לדרוש כהוצאה בעד כלי רכב. נקבע כי שיעור הפחת ייקבע בהתאם לסוג הרכב הרלוונטי בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה") כפי שמופיע ברישיון הרכב.

יושם לב, כי תחולת התיקון לתקנות תהא החל משנת המס 2009 בגין כלי רכב אשר נרשמו מיום 1 ביולי ואילך.

ביום 29 ביולי 2013 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת)(תיקון), התשע"ג-2013 (להלן- "התיקון") במסגרתן שונה שיעור הפחת ל- 16% על רכבים שסיווגם M1 או N1 שצוין ברשיון הרכב שלהם כרכב "השכרה/החכרה" חלף שיעור של 20%.

התיקון יחול על רכבים שהחלו לשמש לראשונה להחכרה מיום 1 באוגוסט 2013.

לפירוט נוסף בהקשר זה ראה פרק 7 למדריך המס.

ביום 11 בדצמבר 2016 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה), התשע"ז- 2016 (להלן: "הוראת השעה"), במסגרתם נקבע פחת בשיעור של 33.5%, ביחס לרכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית, ואשר צוין ברישיון הרכב שלו כי הוא מהווה רכב משולב מנועי (hybrid). באפשרותו של אדם הזכאי הן לפחת בשיעור המתואר בהוראת השעה  והן לפחת בשיעור של 25% המתואר במסגרת פרט (III)(3)(יא)(I) לתוספת ב' לתקנות הפחת, המתייחס לרכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית, לבחור מהו שיעור הפחת שיחול עליו, ובלבד שלא יעלה על 100%. הוראת השעה חלה על רכב שנרשם מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 31 בדצמבר 2019.