מדריך היערכות במסים

 

4.5.2     שווי שימוש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד

בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002 (להלן: "התקנות") נקבע כי שווי השימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן) שהועמד לרשות העובד, למעט רט"ן שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, ולמעט מכשיר קשר שאינו משמש גם כמכשיר רט"ן יהיה מחצית מן ההוצאה החודשית (ההוצאה הכוללת בשל רט"ן לרבות, הוצאה קבועה, דמי שימוש, מע"מ, תיבה קולית, שירותים נלווים, השתתפות העובד וכד') או 105 ש"ח לחודש (בשנת 2019),לפי הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רט"ן.

בהתאם לחוזר מס הכנסה 4/2003, החישוב ייערך עבור כל חודש בנפרד ולא על בסיס שנתי או מצטבר. הוצאה בשל מכשירים מעורבים המשמשים גם כמכשירי קשר תמויין, ודמי השימוש הקבועים וההוצאות המשותפות האחרות יופרדו וייוחסו לכל שימוש בנפרד. כהוצאה חודשית תיחשב ההוצאה בשל רט"ן בחודש בו שולמה ולא בגין החודש בו נעשה השימוש ברט"ן.

התקנות יחולו גם על רט"ן שנשאר ברשות המעביד בתום העבודה, שכן אין מניעה לעשות שימוש פרטי במכשיר במשך יום העבודה.