מדריך היערכות במסים

 

4.4.3     החלטות מיסוי ב"מסלול ירוק" – אופציות לעובדים

רשות המסים פרסמה טפסים ביחס לקבלת החלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא אופציות לעובדים, בקשר לתוכניות להקצאת אופציות לעובדים הכוללים:

א.       טופס מס' 906 – החלת הוראות סעיף 102 לפקודה על הקצאת יחידות RSU.

ב.       טופס מס' 911 – מנגנון להתאמת תוספת המימוש לאור ירידת שווי השוק של מניות החברה המקצה (תמחור מחדש של אופציות לעובדים).

ג.       טופס מס' 912 – מנגנון מימוש נטו (Net Exercise).

ד.      טופס מס' 916 – החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.

ה.     טופס מס' 917 – החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.

ו.      טופס מס' 922 – מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיבידנד.

ז.     טופס מס' 923 – מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית.