מדריך היערכות במסים

 

4.3.6 מיסוי השימוש

4.3.6.1 בגין השימוש בנכס עד להשבתו לחברה, תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסה מסעיף 2(2) או (10), לפי העניין, בשיעורים הקבועים בסעיף 121, לפי הגבוה מבין שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור שנקבע לפי סעיף 3(ט)(1) לעניין הלוואה, כשהוא מוכפל בעלות הנכס, והכול בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות המהותי.

4.3.6.2 הוראות סעיף 3(ט) לפקודה (שווי שימוש) יחולו על משיכה של כספים מחברה עד למועד החיוב.