מדריך היערכות במסים

 

4.3.3  חריג

4.3.3.1 האמור לעיל לא יחול על משיכות שסכומם המצטבר בשנת המס ובשנת המס שקדמה אינה עולה על 100,000 ש"ח. על משיכות כספים מתחת ל- 100,000 ש"ח יחול הדין החל על משיכות בעלים כפי שהיה לפני כניסתו לתוקף של סעיף 3(ט1) החדש כאמור.

4.3.3.2 לא יראו כמשיכה בעקיפין, הלוואה שניתנה לחברה אחרת, אשר משמשת לתכלית כלכלית בה, ובלבד שהחברה אינה תאגיד שקוף.

לעניין זה, "תאגיד שקוף" – הינה חברה שהכנסותיה, או ההכנסה החייבת בה מיוחסת לבעלי הזכויות בה, למעט אם כל בעלי הזכויות בה הן חברות החייבות במס לפי סעיף 126(א) לפקודה.