מדריך היערכות במסים

 

4.3.2  מיסוי סכום ההכנסה

יראו את המשיכה כהכנסה בהתאם למפורט להלן:

4.3.2.1 כהכנסה מדיבידנד, אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו של בעל המניות המהותי  בהם; לעניין זה, "רווחים" – כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות.

4.3.2.2 במשיכה שפסקה 4.3.2.1 לעיל אינה חלה עליה, אם מתקיימים יחסי עובד מעביד – כהכנסת עבודה.

4.3.2.3  במשיכה בפסקה 4.3.2.2 לעיל אינה חלה עליה, כהכנסה מעסק או ממשלח יד.