מדריך היערכות במסים

 

4.3.1  חישוב סכום ההכנסה

4.3.3.1 נמשכו מהחברה כספים, יראו כהכנסה במועד החיוב, את סכום משיכת הכספים בניכוי הסכומים המפורטים להלן כשהם בערכי מועד החיוב:

4.3.3.1.1 יתרת זכות של בעל המניות המהותי שביצע את המשיכה, בדוח על המצב הכספי של החברה;

4.3.3.1.2 סכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד, לתקופה של שנתיים לפחות, אשר הועבר בתוך 60 ימים לידי בעל המניות המהותי, ובעל המניות המהותי הוא שנושא בכל עלויות ההלוואה, ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה כנגד אותה הלוואה;

4.3.3.2 הועמד נכס לשימוש בעל המניות המהותי, יראו כהכנסתו במועד החיוב, את עלות הנכס בניכוי הסכומים המפורטים להלן כשהם בערכי מועד החיוב:

4.3.3.2.1 יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס הועמד לשימושו, בדוח על המצב הכספי של החברה;

 4.3.3.2.2 בנכס שהוא דירה – יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של הדירה, אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים לפחות, שמוטל על אותה דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי;

לעניין זה, "עלות הנכס" –  הגבוה מבין, יתרת שווי הרכישה כאמור בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 או עלות הנכס בדוח על המצב הכספי של החברה.

(להלן "סכום ההכנסה")