מדריך היערכות במסים

3.7.4    פריסת מענק שנתקבל עקב פרישה או מוות

סעיף 8(ג) לפקודה מאפשר לחלק את חלק המענק החייב במס של מענק פרישה או הפרשי קיצבה לתקופה של עד שש שנות מס שקדמו ליום התשלום או שיבואו לאחר מכן, ראה הרחבה בסעיף 2.4.4 במדריך המס.

ביום 18 באוגוסט 2011, ניתן פסק דין בנושא על ידי בית המשפט העליון ע"א 8958/07 שרל שבטון נ' פקיד שומה ת"א 5 בו נקבע על ידי בית המשפט כי בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי (עמ"ה 1017/06), הייתה זכאות לפטור מכח סעיף 9(5) לפקודה עבור כל אחת משנות הפריסה של מענק הפרישה. ראה הרחבה בסעיף 2.4.5 במדריך המס.