מדריך היערכות במסים

3.7.3  פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב מוות

מענק הון שנתקבל עקב מוות יהיה פטור ממס מכוח סעיף 9(7א)(ב) לפקודה, עד סכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה. עלה סכום המענק על שיעור האמור, רשאי הנציב לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה.

יחד עם האמור לעיל נקבע, כי בשום מקרה לא יעלה סכום הפטור על 24,770ש"ח (נכון לשנת 2019) לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה.

ביום 13 ביולי 2011, פורסם על ידי רשות המיסים חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 אשר עוסק בין היתר במענקי פרישה המתקבלים לאחר פטירתו של אדם. בחוזר ישנה התייחסות לסכומי מענק  הפרישה החייב במס הכנסה אשר משתלם לשאירים ואופן מיסויו.

הגדלת תקרת הפטור

לנציב סמכות להגדיל את סכום הפטור מעל לסכום המתקבל מהכפלת המשכורת החודשית האחרונה במספר שנות העבודה. מכוח סמכות זו, קבע הנציב כי עובד שאין לו זכויות לפנסיה מקיפה או ביטוח גמלה, יהא זכאי לפטור עד לשיעור של 150% ממשכורתו החודשית האחרונה, כפול מספר השנים (דהיינו, משכורת אחרונה כפול שלוש), אך לא יותר מתקרת הפטור לגבי מענק המוות.

ראה הנחיית רשות המסים בנושא, לאור צו ההרחבה לעניין פנסיית חובה, סעיף 3.7.1 לעיל.

בקשות לפטור לסכום העולה על 150%, תועברנה לנציבות מס הכנסה מחלקת קופות הגמל.