מדריך היערכות במסים

 

3.6.3   הפקדות לקרן השתלמות לעצמאי שהוא גם שכיר

על פי תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972, יחיד שיש לו הכנסות הן לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק או ממשלח יד) והן לפי סעיף 2(2) לפקודה (הכנסת עבודה) ושילם סכומים לקרן השתלמות לעצמאים, ובעד אותו יחיד שולמו כספים בידי מעבידו לקרן השתלמות, יותרו לו בניכוי הסכומים ששילם לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מ"סכום התקרה", ובתנאי שסכום ההוצאות כאמור לא יעלה על 4.5% מ"סכום התקרה" (כלומר, שיעור ההפקדה יהא 7% מ"סכום התקרה", אולם שיעור ההפקדה שיותר בניכוי כהוצאה יהא עד 4.5% מ"סכום התקרה").

לעניין זה, "סכום התקרה" – הכנסתו החייבת של היחיד לפי סעיף 2(1) לפקודה, לפני הניכוי לפי פסקת משנה זו ולא יותר מהסכום הקבוע בהגדרת "הכנסה קובעת" בסעיף 17(5א) לפקודה (סך של 264,000ש"ח נכון לשנת 2019), לאחר שהופחתו ממנו סך כל סכומי המשכורת הקובעת, כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה (הכנסת עבודה – למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים – אך לא יותר מסך של 15,712 ש"ח בחודש ו- 188,544 ש"ח לשנה, נכון לשנת 2019), של אותו יחיד שבשלה שילם מעבידו לקרן השתלמות בשנת המס.

יודגש כי שכיר לא יוכל להפקיד כספים בקרן השתלמות בגין הכנסת עבודה, אשר בשלה המעביד לא הפקיד בעבורו בקרן השתלמות, אלא רק בגין הכנסתו כעצמאי.

 

 

הטבלה שלהלן ערוכה בהנחה שהמעביד הפקיד בקרן השתלמות בעבור העובד בגין "משכורת קובעת" בסך של 15,712 ש"ח בחודש.

 

פרטים

השיעור מ"סכום התקרה"

תקרה בש"ח בשנת 2018

תקרת הסכום המוכר כהוצאה

4.5%

3,260

הסכום שיופחת מסכומי ההפקדות

2.5%

1,786

הפקדה נדרשת לניצול ההוצאה במלואה

 

7.0%

 

5,002

 

"סכום התקרה" נכון לשנת  2019

 

(75,456=(15,712*12) – 264,000)

75,456