מדריך היערכות במסים

3.6.2.2 מתי ייחשבו ההפקדות לקרן השתלמות לשכיר כהוצאה בידי המעביד

(1)   לגבי שכיר שאינו בעל שליטה: סכומים שהפקיד מעביד בעבור עובדו בקרן השתלמות יותרו בניכוי כהוצאה למעביד בעת ההפקדה (ללא תקרה). אולם, סכומים שהפקיד המעביד, העולים על שיעור של 7.5% (במידה והעובד הינו עובד הוראה – 8.4%) מהמשכורת הקובעת, יראום כהכנסת עבודה בידי העובד (בעת ההפקדה לקרן ההשתלמות).

(2)   לגבי שכיר שהוא בעל שליטה: ההוצאה המקסימלית שתוכר לחברה מתוך סכום ההפקדה לקרן השתלמות, בעבור עובד שהוא בעל שליטה בה, היא סך של 8,484 ש"ח (נכון לשנת המס 2023, כמפורט לעיל); בתוך כך, הפרשות המעביד עבור עובד שהינו בעל שליטה, מעל לשיעורים הנקובים לעיל ועד לשיעור של 7.5% מהמשכורת הקובעת לא יותרו בניכוי כהוצאה בידי המעביד מחד גיסא ולא יתחייבו במס בידי בעל השליטה מאידך גיסא. הפרשות המעביד עבור עובד שהינו בעל שליטה בשיעור העולה על שיעור של 7.5% מהמשכורת הקובעת, יחשבו מצד אחד כהכנסת עבודה בידי בעל השליטה במועד ההפרשה לקרן ההשתלמות אך מצד שני לא יוכרו כהוצאה למעביד.

להלן ריכוז האמור לעיל:

תקרות ההכנסה ושיעורי המס נכון לשנת המס 2023

 

הפקדות המעביד

שכיר שאינו בעל שליטה

שכיר בעל שליטה

התרת הוצאה למעביד

הכנסת עבודה לעובד

התרת הוצאה למעביד

הכנסת עבודה לעובד

עד 4.5% מהמשכורת הקובעת

כן

לא

כן

לא

מ-  4.5% עד 7.5% מהמשכורת הקובעת

כן

לא

לא

לא

מעל 7.5% מהמשכורת הקובעת

כן

כן

לא

כן

הסעיף הרלוונטי בפקודת מס הכנסה

17(5)

3(ה)

17(5) + 32(9)

3(ה)