מדריך היערכות במסים

3.6.2.1 ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לשם ניצול הטבת המס במלואה בשנת המס 2023

שנת המס 2023

שכיר שאינו
בעל שליטה

שכיר שאינו בעל שליטה העובד בהוראה

שכיר בעל שליטה

הפקדת המעביד – תקרת

הסכום המוכר כהוצאה למעביד

שיעור מהמשכורת הקובעת

7.5%

8.4%

4.5%

 

תקרה בש"ח

14,141

15,838

8,484

הפקדת השכיר

שיעור מהמשכורת הקובעת

2.5%

2.8%

1.5%

תקרה בש"ח

4,714

5,279

2,828

סה"כ הפקדה נדרשת לניצול

ההוצאה במלואה

שיעור מהמשכורת הקובעת

10%

11.2%

6%

תקרה בש"ח

18,855

21,117

11,312

 

לעניין זה, "משכורת קובעת" הינה כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה:

"משכורת קובעת" – הכנסת עבודה – למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים – אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה לעניין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (נכון לשנת 2023 – עד לסכום של 188,544 ש"ח, שהם 15,712 ש"ח לחודש)."

יצויין כי על פי תקנה 19(ב2) על העובד להפקיד בגובה 1/3 לפחות מהפקדות החברה (המעביד) והפקדתו אינה מותרת לו בניכוי כהוצאה.

לפי סעיף 9(16א) לפקודה, בעת משיכה כדין מקרן השתלמות, השכיר יהא פטור ממס בגין הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמקורם ב"הפקדה המוטבת", שהינה צירוף של הפקדות העובד והפקדות המעביד, שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף 3(ה) לפקודה (לגבי עובד שאינו עובד הוראה: בשיעור של 7.5% הפקדות המעביד ו-2.5% הפקדות העובד, והכל מתוך "המשכורת הקובעת").