מדריך היערכות במסים

3.5.2.1 ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לשם ניצול הטבת המס במלואה בשנת המס 2016

שנת המס 2016

שכיר שאינובעל שליטה

שכיר שאינו בעל שליטה העובד בהוראה

שכיר בעל שליטה

הפקדת המעביד – תקרת

הסכום המוכר כהוצאה למעביד

שיעור מהמשכורת הקובעת

7.5%

8.4%

4.5%

תקרה בש"ח

14,141

15,838

8,484

הפקדת השכיר

שיעור מהמשכורת הקובעת

2.5%

2.8%

1.5%

תקרה בש"ח

4,714

5,279

2,828

סה"כ הפקדה נדרשת לניצול

ההוצאה במלואה

שיעור מהמשכורת הקובעת

10%

11.2%

6%

תקרה בש"ח

18,855

21,117

11,312

לעניין זה, "משכורת קובעת" הינה כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה:

"משכורת קובעת" – הכנסת עבודה – למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים – אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה לעניין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (נכון לשנת 2016 – עד לסכום של 188,544 ש"ח, שהם 15,712 ש"ח לחודש)."

יצויין כי על פי תקנה 19(ב2) על העובד להפקיד בגובה 1/3 לפחות מהפקדות החברה (המעביד) והפקדתו אינה מותרת לו בניכוי כהוצאה.

לפי סעיף 9(16א) לפקודה, בעת משיכה כדין מקרן השתלמות, השכיר יהא פטור ממס בגין הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמקורם ב"הפקדה המוטבת", שהינה צירוף של הפקדות העובד והפקדות המעביד, שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף 3(ה) לפקודה (לגבי עובד שאינו עובד הוראה: בשיעור של 7.5% הפקדות המעביד ו-2.5% הפקדות העובד, והכל מתוך "המשכורת הקובעת").

3.5.2.2 מתי ייחשבו ההפקדות לקרן השתלמות לשכיר כהוצאה בידי המעביד

(1) לגבי שכיר שאינו בעל שליטה: סכומים שהפקיד מעביד בעבור עובדו בקרן השתלמות יותרו בניכוי כהוצאה למעביד בעת ההפקדה (ללא תקרה). אולם, סכומים שהפקיד המעביד, העולים על שיעור של 7.5% (במידה והעובד הינו עובד הוראה – 8.4%) מהמשכורת הקובעת, יראום כהכנסת עבודה בידי העובד (בעת ההפקדה לקרן ההשתלמות).

(2) לגבי שכיר שהוא בעל שליטה: ההוצאה המקסימלית שתוכר לחברה מתוך סכום ההפקדה לקרן השתלמות, בעבור עובד שהוא בעל שליטה בה, היא סך של 8,484 ש"ח (נכון לשנת המס 2016, כמפורט לעיל); בתוך כך, הפרשות המעביד עבור עובד שהינו בעל שליטה, מעל לשיעורים הנקובים לעיל ועד לשיעור של 7.5% מהמשכורת הקובעת לא יותרו בניכוי כהוצאה בידי המעביד מחד גיסא ולא יתחייבו במס בידי בעל השליטה מאידך גיסא. הפרשות המעביד עבור עובד שהינו בעל שליטה בשיעור העולה על שיעור של 7.5% מהמשכורת הקובעת, יחשבו מצד אחד כהכנסת עבודה בידי בעל השליטה במועד ההפרשה לקרן ההשתלמות אך מצד שני לא יוכרו כהוצאה למעביד.

להלן ריכוז האמור לעיל:

תקרות ההכנסה ושיעורי המס נכון לשנת המס 2016

הפקדות המעביד

שכיר שאינו בעל שליטה

שכיר בעל שליטה

התרת הוצאה למעביד

הכנסת עבודה לעובד

התרת הוצאה למעביד

הכנסת עבודה לעובד

עד 4.5% מהמשכורת הקובעת

כן

לא

כן

לא

מ- 4.5% עד 7.5% מהמשכורת הקובעת

כן

לא

לא

לא

מעל 7.5% מהמשכורת הקובעת

כן

כן

לא

כן

הסעיף הרלוונטי בפקודת מס הכנסה

17(5)

3(ה)

17(5) + 32(9)

3(ה)