מדריך היערכות במסים

על פי סעיף 17(5א) לפקודה, סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מ"הכנסתו הקובעת" יותרו לו בניכוי כהוצאה, אך סכום ההוצאה לא יעלה על 4.5% מהכנסתו הקובעת. מכאן עולה שכדי שתותר ליחיד ההוצאה המקסימלית, עליו להפקיד סכומים בשיעור של 7% מ"ההכנסה הקובעת".

לעניין זה –

"הכנסה קובעת" הוגדרה כדלקמן: "הכנסתו החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד, לפני הניכוי לפי פסקה זו, ועד לסכום של 263,000 שקלים חדשים בשנה (נכון לשנת 2016)".

"קרן השתלמות לעצמאים" – קרן השתלמות המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.

פרטים

שנת המס 2016

תקרת הסכום

המוכר כהוצאה

שיעור מההכנסה הקובעת

4.5%

תקרה בש"ח 2016

11,745

הסכום שיופחת

מסכומי ההפקדות

שיעור מההכנסה הקובעת

2.5%

תקרה בש"ח 2016

6,525

הפקדה נדרשת

לניצול ההוצאה במלואה

שיעור מהכנסה הקובעת

7.0%

תקרה בש"ח 2016

18,270

יצויין כי בעת משיכה כדין מקרן השתלמות, העצמאי יהא פטור ממס רק בגין הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמקורם ב"הפקדה מוטבת", שהינה הפקדה עד סך של 18,240 ש"ח לשנה (נכון לשנת המס 2016) לפי סעיף 9(16ב) לפקודה.