מדריך היערכות במסים

3.3.3 הוראות נוספות

(1) יצויין כי החל מיום 1 ביולי 2009 בוטל מס רווח הון בקופות הגמל ובוטל סעיף 9(18א) לפקודה ולכן בעת המשיכה כדין מקופת גמל לתגמולים שבוצעה מיום 1 ביולי 2009, הריבית והרווחים האחרים שנצברו יהיו פטורים ממס, בכפוף לתנאים מסוימים.

לפני מועד זה, הריבית והרווחים שנצברו על "הפקדה מוטבת", שסכומה לא עלה על 21,360 ש"ח (נכון לשנת המס 2009), היו פטורים ממס.

(2) בנוסף, נקבע בתיקון מס' 153 לפקודה כי הניכוי לפי סעיף 47 לפקודה והזיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה יינתנו רק לגבי הפקדות העמית או בן זוגו, לטובת אחד מהם. כלומר, לא ניתן יהיה לקבל ניכוי בגין הפקדות של הורה לטובת ילד, ולהיפך. ואולם, עמית מוטב יוכל לקבל ניכוי לפי סעיף 47 לפקודה וזיכוי לפי סעיף 45א לפקודה גם בשל הפקדות לטובת ילדו ובלבד שגילו בשנת המס 18 שנים לפחות.