מדריך היערכות במסים

 

3.3.2 ניכויים לעמית מוטב

הניכוי לעמית מוטב מעוגן בסעיף 47(ב1) לפקודה, כדלקמן:

"לעמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, ולעמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 18 שנים ומעלה, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על אלה, לפי הענין:

(1)        בשל סכומים ששולמו כאמור – 11% מההכנסה לעמית עצמאי;

(2)        בשל סכומים ששולמו כאמור ושבשלם לא הותר ניכוי לפי פסקה (1), 7% מההכנסה הנוספת; ואולם אם הסכומים ששולמו כאמור עולים על 12% מהכנסתו הנוספת, יותר לו בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת, והכל בלבד שלא יינתן ניכוי לפי פסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב שסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק".

יש לציין כי סכום שנוכה לפי סעיף 47(ב) לפקודה, לא יהיה ניתן לנכותו לפי סעיף 47(ב1) לפקודה, ולהפך. כמו כן סכום שנוכה לפי סעיף 47(ב) לפקודה או 47(ב1) לפקודה לא יובא בחשבון לצורך סעיף 45א לפקודה