מדריך היערכות במסים

3.5     פנסיה חובה לעצמאים החל מיום 1 בינואר 2017

ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן – "חוק ההסדרים"). במסגרת חוק ההסדרים נקבעו, בין היתר, הוראות המחייבות עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים מהכנסתו החייבת בהפקדה כפי שיובהר להלן החל מיום 1 בינואר 2017 (להלן – "הוראות פנסיית חובה לעצמאיים").

רקע

א. עד לפרסום הפרק, חלק גדול מהעצמאים, בעיקר עצמאים בעלי הכנסות נמוכות ובינוניות, לא מפרישים תשלומים לחיסכון פנסיוני, חיסכון אשר נועד לסייע לעצמאיים לשמר את רמת הכנסתם גם לאחר יציאתם לגמלאות.

ב. בצו הרחבה לעניין פנסיית חובה שנחתם על ידי שר התמ"ת ותחילתו מיום 1 בינואר 2008, מחויב כל מעביד בהפרשה לקצבה לעובדיו (להלן – "הוראות הצו"). בהתאם להוראות הצו לא חלה חובת ההפרשה לקצבה על ציבור העצמאים, כפועל יוצא, נוצר מצב, כי יש צורך בהתערבות ובחיוב הפקדות לחיסכון בקרב ציבורי העצמאיים.

עיקרי הוראות פנסיית חובה לעצמאיים

א. עצמאי חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים מהכנסתו החייבת בהפקדה, בשיעור של 4.45% על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% על חלק השכר שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד לסך של 11,780 ₪ (נכון לשנת 2023)
לעניין זה, "הכנסה חייבת בהפקדה" – "הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן – "פקודת מס הכנסה") לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון לאבטלה…"

ב. לא תחול חובת ההפקדה לפנסיה על עצמאים מתחת לגיל 21, על עצמאיים שהם מעל גיל 55, וכן על עצמאים בחצי השנה הראשונה לפעילותם כעוסקים לפי סעיף 53 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ן-1975.

ג. תשלומים לקופת גמל לקצבה כאמור, יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

ד. שליש מהכספים שיפקיד העצמאי לקופת הגמל, או הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה (נכון לשנת 2023 תקרת הפטור 13,310 ש"ח), בשנה, לפי הנמוך מבניהם, יופקד למרכיב חיסכון לאבטלה. כספים שיצטברו במרכיב זה יוכלו לשמש את העצמאי במצב אבטלה.

ה. על מנת להבטיח את יישום חובת ההפקדה, יוסמך המרכז לגביית קנסות לאכוף את הוראות החוק ולהטיל קנס על עצמאי אשר לא יפקיד תשלומים לקצבה כאמור.

ו. על מנת להקל על העצמאים בעלי ההכנסות הנמוכות המפקידים לקופת הגמל, הופחתו שיעורי דמי הביטוח הלאומי החל מיום 1.1.2017, על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק ל-2.87% ובתוספת מס בריאות בשיעור של 3.10%. מנגד, שיעור הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, הוגדל לשיעור של 12.83% ובתוספת מס בריאות של 5%.

ז. עצמאי המבקש למשוך כספים ממרכיב החיסכון לאבטלה, יהיה רשאי לבחור אם למשוך את הכספים כהכנסה חייבת לפי פקודת מס הכנסה וכך לשמר את הפטור ממס על הכספים למועד משיכת הקצבה, או למשוך אותם בפטור ממס עד סכום שהוא מכפלת מספר שנות העבודה של העצמאי בסכום הנמוך מבין שני אלה: הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה (נכון לשנת 2023 תקרת הפטור 26,620 ש"ח), לשנה, או סכומים ממרכיב חיסכון לאבטלה בקופת גמל לקצבה, שמשך היחיד, עד גובה ממוצע הכנסתו החייבת בהפקדה של העצמאי בשלוש שנות העבודה שלפני השנה שבה היה רשאי למשוך את הכספים כאמור.
ח. במטרה לעודד חיסכון ארוך טווח לציבור העצמאיים, תוגדל הטבת המס של עצמאיים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% ובלבד שלא ניצלו את הטבת המס בגין רכישת ביטוח מועדף מפני אובדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה.