מדריך היערכות במסים

3.24.1 משיכת כספים בסכום חד פעמי

אם העמית טרם הגיע לגיל 60, משיכת כספים בסכום חד פעמי תהיה חייבת במס בשיעור  של 35%.

אם העמית הגיע לגיל 60, משיכת הכספים דרך היוון קצבה יהיה חייב מס בשיעור של 15% מהרווח.