מדריך היערכות במסים

3.23   חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(תיקון מס' 15), התשע"ו-2015 (להלן – "התיקון מס' 15")

ביום 7 בינוי 2016 פורסם תיקון מס' 15 אשר בא ליצור אפיק השקעה חדש בשם "קופת גמל להשקעה" (להלן – "קופת גמל להשקעה"), במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ולעודד אותו למשוך כספים שנצברו בו, כקצבה, בתקופת הפרישה.

קופת גמל להשקעה, הינה קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו, והיא תאפשר לחסוך סכומים שיהיה ניתן למשוך בסכום הוני בשיעור 25% בלא הטבות מס או לקבל עליהם פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבלם כקצבה.

בהתאמה, תוקן סעיף 3(ה4)(3) לפקודה, כך שרווחים ריאליים שנצברו בקופת גמל להשקעה יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, וכן תוקן גם סעיף 9א לפקודה כך שאם הכספים יימשכו כקצבעה, לא יהיו רווחים כאמור חייבים במס רווחי הון.

יצוין, כי סך התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 ש"ח בשנה.