מדריך היערכות במסים

 

3.22 הוראת פרשנות מס' 3/15 – הסיווג לצרכי חוק מע"מ של חברות המנהלות קופות גמל ענפיות

במשק פועלות חברות בע"מ המנהלות קופות גמל ענפיות. כיום, חלק מהחברות הנ"ל מסווגות כ"מלכ"ר" לצורך חוק מע"מ, וחלקן מסווגות כ"מוסד כספי".

ביום 1 באפריל 2015 פרסם רו"ח (משפטן) גל גרינברג, מנהל החלקה המקצועית במע"מ ברשות המיסים הוראות פרשנות מס' 3/15 בנושא זה, ולפיה על החברות המנהלות קופות גמל להיות מסווגות לצרכי חוק מע"מ אך ורק כמלכ"ר. לפיכך, על כל גוף המסווג באופן שונה לפנות לתחנת המע"מ הרלוונטית ולשנות את סיווגו.