מדריך היערכות במסים

3.21   צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל

החל מ-1 בינואר 2008, חלה על המעביד חובת ההפקדה לחיסכון פנסיוני לעובד וזאת מכוח צו ההרחבה שהרחיב את ההסכם הקיבוצי הכללי שבין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של האירגונים הכלכליים.

ההסכם יחול רק על אותם עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי או צו הרחבה או פנסיה תקציבית.

להלן תנאי הזכאות לפנסיה ושיעורי ההפקדה כפי שפורסם באתר התמ"ת:

א.         תנאי הזכאות לפנסיה:

  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 – לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ חוק.
  • כל עובד שלא חל עליו ההסכם מיטיב.
  • החל מיום 1.1.2008 ועד 31.12.2008 כל עובד אשר יהיה מועסק 9 חודשים ומעלה יהיה זכאי לפנסיה.
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
  • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

ב.         רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני:

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (התשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.

תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

 

 

ג.          שיעור הפנסיה והמועד לתשלומה:

שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

 

החל מיום… ואילך

הפרשות

מעביד

הפרשות

עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

 

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

1.7.2016

6.25%

5.75%

6%

18%

1.1.2017

6.5%

6%

6%

18.5%

 

ד.         אופן בחירת ההסדר הפנסיוני:

  • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
  • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
  • עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה.
  • העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.

ה.         השלמת פיצויי פיטורים:

מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה.

על המעסיק להודיע כי בחר לעשות כן בכתב לקופה עם העתק לעובד.

במקרה זה כספי השלמת פיצוי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין התשכ"ג – 1963.

הפרשות אלו לא ניתנות להחזרה למעביד למעט מקרה בו העובד ימשוך כספים מקופת הגמל על פי תקנונה או במקרה אירוע מזכה.

אירוע מזכה – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ומעלה או, אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין או, מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג – 1963.