מדריך היערכות במסים

3.20   מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בעקבות תיקון מס' 190 לפקודה – חוזר מס הכנסה מס' 3/2015

ביום 23 באוגוסט 2015 פורסם על ידי רשות המיסים חוזר מס הכנסה מס' 3/2015, להלן עיקרי החוזר:

רקע כללי

3.20.1 עובד, עצמאי או מעביד בעבור עובדו, רשאים לרכוש ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. ביטוח זה בא להגן על המבוטח במקרה בו יאבד חלילה את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה, ולאפשר שמירה על רמת החיים ויצירת מקור הכנסה חלופי.

3.20.2 בעת קרות אירוע ביטוחי, משולמת למבוטח קצבה חודשית, בשיעור של עד 75% משכרו הממוצע של העובד או הכנסתו הממוצעת המבוטחת (להלן – "הפיצוי החודשי"), וזאת עד להחלמתו, עד לתום תקופת הביטוח, עד הגיעו לגיל פרישה או עד ליום מותו לפי המוקדם (להלן – "תום תקופת הביטוח"). חתכנו מצבים בהם ישולם למבוטח סכום חד פעמי במקום או בנוסף לתשלומי הקצבה החודשית.

3.20.3 מטרת חוזר זה הינה להבהיר את אופן המיסוי של סכומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח בפני אובדן כושר עבודה, הן כתשלום עיתוי והן בתשלום חד פעמי.

קצבה חודשית בגין אובדן כושר עבודה

3.20.4 בהתאם להוראות סעיף 3(א) לפקודה סכום שהתקבל בעקבות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הינו מקור הכנסה פירותית לפי סעיף 2(5) לפקודה החייב במס בין אם התקבל כקצבה, ובין אם התקבל כסכום חד פעמי. קצבה המשולמת בגין אובדן כושר עבודה תחשב כהכנסה מיגיעה אישית עפ"י חלופה (3א) להגדרת מונח זה במסגרת סעיף 1 לפקודה.

3.20.5 בהתאם לאמור, תהיה הקצבה חייבת בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה. יחד עם זאת בהתאם להוראות סעיף 9א לפקודה, מי שהגיע לגיל פרישה בעקבות פרישה מוקדמת בשל נכות רפואית או תפקודית יציבה בדרגה של 75% או יותר, יהא זכאי לפטור בשיעור של 67% מתקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9א לפקודה.

יודגש כי על פטור הניתן מכוח סעיף 9א לפקודה לקצבת אובדן כושר עבודה לא תחול נוסחת הקיזוז ומענקים שמקבל מי שפרש מחמת נכות במועד פרישתו לא יחשבו כמענקים פטורים לעניין אותה נוסחה.

3.20.6 היוון קצבאות אובדן כושר עבודה – במקרים רבים תעדיף חברת הביטוח ו/או המבוטח לשלם סכום חד פעמי כמעין פיצוי על זרם התשלומים המגיע עד למועד התשלום והיוון זרם התשלומים העתידי למועד התשלום. במקרה בו בוצע היוון של חלק מהקצבאות העתידיות להן זכאי המבוטח, יחולו הוראות סעיף 2(5) לפקודה על הסכום המהוון. במידה והנישום אשר היה זכאי לפטור לפי סעיף 9א(ה) לפקודה, וקיבל סכום חד פעמי הנובע כולו או חלקו מהיוון קצבאות אובדן כושר עבודה, הרי שבגין חלק יתרת ההון הפטורה יהא פטור ממס, ואילו חלק ההיוון החייב במס ימוסה מכוח סעיף 2(5) לפקודה. יצוין, כי במקרה כאמור היוון קצבה תוך ניצול יתרת ההון הפטורה יפגע ביתרת ההון הפטורה בהגיעו לגיל פרישה וקבלת פנסיה.

סכום חד פעמי המתקבל כפיצוי בגין אי תשלום קצבת אובדן כושר עבודה

3.20.7 כאמור, יתכנו מקרים בהם משולם למבוטח סכום חד פעמי מאת חברת הביטוח (להלן – "תשלום חד פעמי") כעבור זמן ממועד הזכאות לקצבה (להלן – "מועד התשלום"), המשקף את זכאותו לקצבת אובדן כושר עבודה בגין תקופת העבר, ולעיתים ובמקרים רבים גם בגין תקופה עתידית. בכדי לקבוע את אופן המיסוי של הסכום החד פעמי, יש לפצלו בהתאם לתקופות בגינן הוא משולם:

א.         סכום המשולם בגין תקופת העבר (להלן – "הפרשי קצבה") – הפרשי הקצבה בגין השנים שקדמו לשנה בה התקבל הסכום החד פעמי, ימוסו במועד קבלתן, כאשר אם היה המבוטח זכאי לפטור לפי סעיף 9א לפקודה בגין תשלומי הקצבה שהיה זכאי לקבל בעבר, יהא אותו חלק מהפרשי הקצבה פטור אף הוא.

ב.         סכום המשולם בגין קצבאות השנה השוטפת בה מתקבל המענק (להלן – "קצבה שוטפת") – סכום זה ימוסה כחלק מהכנסתו של הנישום בשנת קבלת הסכום כהכנסה מקצבה.

ג.          סכום המשולם בגין קצבאות עתידיות (להלן – "היוון קצבה") – כאמור לעיל, סכום המתקבל בגין היוון קצבאות עתידיות שאמורות היו להשתלם בגין תקופות שלאחר תום השנה בה מתקבל הסכום החד פעמי ועד לתום תקופת הביטוח – ימוסה בעת קבלתו, כאשר היוון חלק הקצבה הזכאי לפטור לפי סעיף 9א לפקודה יהא אף הוא פטור.

3.20.8 מובהר, כי החלוקה של התשלום החד פעמי לתקופת עבר ועתיד יכול ותקבע על ידי הצדדים בהסכם פשרה ויכול שתקבע על ידי בית המשפט. לאור תוצאות מס שונות הנובעות מחלוקה רצונית של מהות התשלומים, קובע חוזר זה את האופן והכללים על פיהם תקבע מהות ההכנסה הניתנת למבוטח כתשלום חד פעמי עקב אובדן כושר עבודה השתכרות מלא או חלקי.

3.20.9 פריסת ההכנסה הנובעת מסכום חד פעמי המתקבל בגין קצבאות אובדן כושר עבודה

לעניין הפרשי קצבה – יכול המבוטח לבקש לייחס, את החלק החייב מתוך סכום הפרשי הקצבה, לשנים בהן נוצרה הזכאות לקצבה וכפי שחושבה לעיל ועד לשש שנים לאחור המסתיימות בשנת הקבלה, בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(1) לפקודה וזאת באשר לסכומים חד פעמיים שהתקבלו לאחר 1.1.2011.

3.20.10           לעניין קצבה שוטפת – זו תמוסה בשנה שבה נתקבל התשלום החד פעמי ללא אפשרות פריסה כל שהיא.

3.20.11           לעניין היוון קצבה – הוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה מאפשרות למבוטח לפרוס את סכום ההיוון החייב בחלקים שנתיים שווים בתקופה שבה נוצרה הזכאות לקצבה אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו סכומי היוון הקצבה, כלומר פריסה לאחור לתקופה של עד שש שנים לכל היותר. מעבר לכך, מכוח סמכותו של המנהל על פי סעיף 8(ג)(3) לפקודה, ובשל העובדה שהמדובר בתשלומים עתידים אשר באים לכסות פגיעה בהשתכרות עתידית, ניתן יהיה לבצע פריסה קדימה של היוון קצבאות אובדן כושר עבודה.