מדריך היערכות במסים

3.19   ניכוי בשל ביטוח אובדן כושר עבודה

להלן הוראות הפקודה לענין זה, לאחר תיקון מס' 163 לפקודה

א.         שלב תשלום פרמיית ביטוח אובדן כושר עבודה

בסעיף 32(14) לפקודה, נקבע כי הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לא תותר בניכוי, אלא אם כן ההכנסה שבשלה נרכש הביטוח הינה הכנסה מעסק וממשלח יד לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, והביטוח הוא "ביטוח מועדף". במסגרת תיקון מס' 163 לפקודה (בתוקף החל מינואר 2008) הוגדל השיעור להפקדה, כך שבהתקיים התנאים האמורים, תותר הוצאה לרכישת "הביטוח המועדף" בסכום שלא יעלה על 3.5% מההכנסה כאמור שהיא הכנסה חייבת, שהוגבלה בתיקון זה עד לסכום השווה ל-1/3 השכר הממוצע במשק בשנת המס, כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ה3) לפקודה. אולם, אם שילם המעביד בעבור עובדו לקופת גמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, סכום בשיעור העולה על 4% ממשכורתו של העובד, יופחת מהשיעור הנקוב לעיל, ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד כאמור, לבין 4%. הוראה אחרונה זו נקבעה כדי למנוע כפל הטבה במס.

לעניין זה –

""ביטוח מועדף" – ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים, התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

(1)       תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי, נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות;

(2)       אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת אבדן כושר עבודתו או עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם;"

"ביטוח מפני אבדן כושר עבודה" – ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אבדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה והכל בין אם הכספים על פי הביטוח שולמו בסכום חד פעמי ובין אם שולמו בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו בידי אחר.

ב.         שלב מימוש הביטוח

במסגרת תיקון מס' 138 לפקודה תוקן סעיף 3(א) לפקודה, כך שנקבע בו כי סכום שהגיע לידי אדם על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו לעיל (לא בהכרח "ביטוח מועדף"), יבוא בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו. תחילת התיקון ביום 1.1.2005.

במקביל תוקן סעיף 9(17) לפקודה ונקבע בו כי כספים שקיבל עובד על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לא יהיו פטורים ממס. התיקון יחול לגבי כספים כאמור שקיבל עובד בשנת המס 2005 ואילך, ואולם הוראות הסעיף האמור, כנוסחן קודם לתיקון, ימשיכו לחול על כספים שיקבל עובד בסכום חד פעמי לאחר תחילתו של התיקון, בשל מקרה ביטוח שאירע לפני תחילתו של התיקון.

נזכיר כי במסגרת תיקון מס' 152 לפקודה תוקנה הגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" בסעיף 1 לפקודה באופן שבניגוד למצב לפני התיקון, הכנסה המשתלמת כקצבת אובדן כושר עבודה, תיחשב להכנסה מיגיעה אישית, גם אם הקצבה משולמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, ובלבד שהיא משולמת חלף הכנסה מעסק, משלח יד או משכורת.