מדריך היערכות במסים

 

 3.17  חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014 (להלן: "החוק לחלוקת חיסכון פנסינוי")

ביום 6 באוגוסט 2014 פורסם בספר החוקים חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, אשר קובע כי בני זוג גרושים יכולים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי ש"ח. החוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר פרסומו ברשומות.

החוק והפסיקה בישראל הכירו זה מכבר, במסגרת הלכת השיתוף, בזכויות פנסיה, שצבר אחד מבני הזוג, כנכס משותף של בני זוג, במידה ונצבר במהלך החיים המשותפים. על אף הלכה ברורה זו, חוקי הפנסיה ממשיכים להתייחס אל הזכויות הנצברות, כאל זכויות בלעדיות של העמית שעל שמו נצברו. זאת כיוון שעקב הכללים הקבועים בחוק באשר לניהול קרנות פנסיה וקופות גמל, החברות בקופות אלה הינה על בסיס אינדיבידואלי בלבד.

בשל כך, למרות פסיקות בתי משפט בדבר חלוקת זכויות הפנסיה, בפועל אין לבן הזוג, שאינו רשום כבעל הזכויות הפנסיה, האפשרות להגן על זכויותיו ואף לממשן. זאת בעת פרישה לגמלאות של העמית או בעת מות העמית. יתר על כן, העמית, שהוא בעל השליטה המוחלטת בקרן, יכול לגרום לפגיעה והקטנת הזכויות שנצברו, ללא ידיעת בן הזוג שאינו רשום ואף למשוך שלא כדין כספים השייכים לבן הזוג שאינו רשום.

בעוד שהמצב החוקי ערב כניסת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני לתוקפו, קובע כי מי שמושך את כספי הפנסיה בטרם המועד הקבוע בחוק יישלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של 35% לפחות, הרי שהחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני מאפשר למשוך את כספי הפנסיה לצורך חלוקת הכספים בין בני זוג במקרה של גירושין בפטור מלא ממס, באם הסכום הצבור בקרן הפנסיה של החוסך קטן ממליון וחצי ש"ח. בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, יהנו משיעור מס מופחת.

יובהר, כי הכסף אינו נמשך כמוזמן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג הפרודים, שם ימוסה בשיעורים הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה.