מדריך היערכות במסים

3.16   משיכת כספים מקופת גמל לבעלי חשבונות קטנים

ביום 10 בספטמבר 2013 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ג-2013 (להלן: "התקנות"), אשר במסגרתן נקבע כי בעלי חשבונות בקופות גמל, שסכום החיסכון בהם אינו עולה על 7,000 ש"ח, זכאים למשוך את הכספים כאמור ללא חבות במס במשך שנה וחצי הקרובות. עוד קובעות התקנות, כי דמי הניהול המינימאליים בקופות הגמל יופחתו ל- 6 ש"ח. לגבי חשבונות אבודים, שנפסק הקשר עם בעליהם, ייגבו דמי ניהול בשיעור של עד 0.3% מגובה הסכום בחשבון.

מטרת התקנות היא מצד אחד, לאפשר לעמיתים בעלי חשבונות רדומים או אבודים לאתר את כספיהם באמצעות אתר ייעודי שהוקם ע"י משרד האוצר והן על מנת לצמצם את תופעת החשבונות הקטנים במערכת הפנסיונית, אשר החזקתם מוגדרת כ"לא כלכלית".

כמו כן, ביום 24 במרץ 2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן: "הוראת השעה"), אשר במסגרתה נקבע כי עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית (קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופות ביטחון) קיימים כספי תגמולים (להלן: "קופת גמל מורשית"), רשאי למשוך ללא תשלום מס, את כספי התגמולים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי שאינו עולה על 7,000 ש"ח,

ביום 26 במרץ 2014 יצא חוזר מס הכנסה אשר קבע, כי גם רכיב הפיצויים בקופות הגמל יהיה פטור ממס, ובמצב כאמור, אין לנכות מס במקור מתשלום בגין משיכת כספי פיצויים מחשבונות בקופת גמל מורשית.

לצורך משיכת הכספים מקופת גמל, יש  לפנות לחברה המנהלת של כל קופה ודרכה יתבצע התהליך, ולא על ידי פניה ישירה של העמית למס הכנסה.

סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת יעמוד בתקפו עד תום שלושת החודשים האמורים."

היות והכנסת הנכנסת החלה את כהונתה ביום 31 במרץ 2015, הוארכה אוטומטית הוראת השעה בשלושה חודשים, קרי עד ליום 30 ביוני 2015 והיתה אמורה לפקוע ביום 1 ביולי 2015.

ביום 28 ביולי 2015 אושר בוועדת הכספים של הכנסת תזכיר חוק שהפך את הוראת השעה להוראה קבועה וכן אושר להעלות את הסכום הניתן למשיכה בפטור ממס מ- 7,000 ש"ח ל- 8,000 ש"ח.

ביום 5 באוגסט 2015 פורסם ברשומות תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשע"ה-2015 אשר במסגרתו, נקבע כי הוראת השעה שאפשרה למשוך סכומים עד 7,000 ש"ח, שנצברו בקופת גמל לקצבה, הופכת להיות הוראה קבועה. כמו כן, סכום הצבירה המרבי שניתן למשוך בפטור ממס הוגדל ל- 8,000 ש"ח.

ביום 25 בינואר 2016 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופות גמל) (סכומים נמוכים) התשע"ו-2016 (להלן – "התקנות"), אשר במסגרתן נקבע כי אישור למשיכת כספים בלא מס לבעלי חשבונות לא פעילים בקופות גמל לא משלמות לקצבה שבהם הצטבר סכום של עד 8,000 ש"ח.  

התקנות מאשרות משיכה של יתרה צבורה נמוכה עד סך של 8,000 ש"ח מכל קופת גמל לא משלמת קצבה, מכספי פיצויים וכן מקרנות ותיקות, בנוסף, התקרה תיהיה מוצמדת למדד בעת המשיכה בפועל.