מדריך היערכות במסים

 

3.15  החלטת מיסוי 5837/15 – קצבת גישור עד גיל הפרישה – החלטת מיסוי בהסכם

ביום 5 במאי 2015 פורסמה על ידי החטיבה המקצועית של רשות המיסים החלטת מיסוי בנושא תשלום קצבת גישור עד גיל פרישה, להלן עיקרי ההחלטה:

העובדות

  1. חברה מועניינת להגיע להסכם פרישה עם העובד שטרם הגיע לגיל הפרישה על פי דין ואינו זכאי לקצבת זקנה, ומוכנה לשלם לפורש קצבה עד הגיעו לגיל חובת פרישה (גיל 67) (להלן – "תקופת הגישור").
  2. החברה מבקשת להעביר סכום חד פעמי לחברת ביטוח או לגורם משלם אחר (להלן – "המבטח") שישלם לעובד קצבה, במקום תשלום קצבה מהחברה במשך תקופת הגישור.
  3. סכום זה הינו בנוסף לסכום שנצבר בקופת הגמל ומכסה את התחייבויותיו של המעביד על פי חוק פיצויי פיטורין ושאותו ניתן לייעד לקצבה את סכום הון נוסף המשולם במעמד הפרישה כמענק פרישה.

הבקשה

החברה ביקשה כי העברת הסכום למבטח תהיה פטורה מניכוי מס במקור ולא תחשב כהכנסתו של הפורש.

תמצית הסדר המס ותנאיו

בגדרה של ההחלטה התקבלה בקשת החברה בתנאים המפורטים להלן:

  1. ההסדר ככל שיוסכם הינו חלוט וללא מתן אפשרות להתחרט או לשנות מתנאיו, למעט שינויי חקיקה.
  2. נדרשת הסכמת כל הצדדים על מנת להחיל הסדר זה והחברה הסדירה את כל הקשור לפרישה ומילאה טופס 161 והעובד מילא טופס 161א כאשר הסכום החד פעמי אינו כלול בו.
  3. העובד הינו בן 55 או יותר, וצפויה ירידה משמעותית בהכנסתו או אבטלה לאחר הפרישה.
  4. העובד יתן הוראה בלתי חוזרת כי הכספים בקופת הגמל שאותם ניתן לייעד לקצבה, לרבות כספי התגמולים, ייעודו לקצבה ויושלמו בדרך של קצבה בלבד. קופת הגמל תמסור לעובד את הקצבה הצפויה לו, על פי הכללים שמפרסם אגף שוק ההון.
  5. הסכום החד פעמי לא יעלה על הסכום שנועד להבטיח תשלום קצבה בתקופת הגישור שתהא זהה או נמוכה מהקצבה הצפויה לו לאחר גיל הפרישה.
  6. החברה מסכימה כי הסכום החד פעמי לא יחשב כהוצאה בחברה במועד התשלום, ההוצאה האמורה תותר לחברה בסכום שנתי צמוד בפריסה אחידה על פני תקופת הגישור.
  7. במקרה מוות חו"ח יראו בתשלום קצבה לשארים כקצבת שארים ויחולו הוראות הפקודה. בתשלום אחר, יראו בתשלום ליורשים כהכנסה מיגיעה אישית בשיעור מס מרבי של 40%.