מדריך היערכות במסים

3.14   חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012 (להלן: "תיקון מס' 190")

ביום 14 במאי 2012 התקבל בכנסת תיקון מס' 190, שבמסגרתו אושרו הטבות מס לקצבה והוסרו מגבלות הסכומים להפקדות בעבור בעלי שליטה.

מטרת תיקון מס' 190 היא יישום מדיניות הממשלה לקידום החסכון ארוך הטווח לקצבה על פני אפיקי חיסכון אחרים, לשם הבטחת רווחתם של היחידים בחברה בעת זקנה, כמפורט בהצעת החוק.

להלן עיקרי תיקון מס' 190:

  1. תיקון סעיף 9א לפקודה – פטור לקצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה. הסעיף עבר תיקונים נרחבים שעיקרן כמפורט להלן:

א.         הגדלת הפטור ממס לקצבה מזכה בהדרגה החל מ – 1 בינואר 2012, יחול רק למי שהגיע לגיל פרישה הקבוע בחוק.

ב.         תוקנה ההגדרה של קצבה מוכרת כך שתכלול רק אותו "חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה והנובע מתשלומים פטורים".

ג.     שינוי במנגנון נוסחת השילוב אשר יחול על מי שהגיע לגיל הזכאות לקצבה לאחר ה-1 בינואר 2012.

ד.         התאמת אופן קבלת הפטור בעת היוון קצבה בהתאם להסדרים החדשים לפטור על קצבה.

  1. תיקון סעיף 32(9) לפקודה – בעלי שליטה – במסגרת תיקון מס' 190, תוקן סעיף 32(9) לפקודה כך שהגדיל משמעותית את סכומי ההפקדה לקופות גמל בעבור בעל שליטה אשר יוכרו לחברה כהוצאה כדלהלן:

א.    ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים לבעל שליטה בחברת מעטים הינה בסך של  13,310 ש"ח לשנה. (נכון לשנת 2023).

ב.    ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות לבעל שליטה בחברת מעטים – עד 4.5% משכר שנתי עד 188,544 ש"ח (15,712 ש"ח לחודש).

ג.     הוסרה המגבלה על ההוצאה המותרת לחברה, בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה, בגין בעל שליטה, כך שהותאמה לסכום ההפרשה המבוצעת לכל שכיר אחר בישראל.

פועל יוצא, החל מיום 1 בינואר 2012 תוכר לחברה הוצאה בגין תשלום ששולם למרכיב תגמולים ואובדן כושר עבודה בשיעור של עד 7.5% מתקרת שכר של עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק.

ההוצאה המותרת לחברה בגין פנסיה תקציבית שתשלם לבעל שליטה או לקרובו תוגבל בקצבה בגובה של 1.5% ממשכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה כפול שנות עבודתו.

  1. תיקון סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הפרשי שכר או הפרשי קצבה

במסגרת תיקון מס' 190 תוקן סעיף 8(ג) לפקודה ובנוסף לפריסת מס בגין מענק פרישה, ניתנת אפשרות לפריסת הפרשי קצבה ששולמו באיחור, ראה סעיף 2.3.4 במדריך המס.

תיקון סעיף 9(6ו) לפקודה – פטור ממס לקצבת שאירים

במסגרת תיקון מס' 190 נקבע, כי יינתן פטור ממס על קצבאות שאירים, המשולמות על פי חוק או על פי הסכם קיבוצי, עד לתקרת הקצבה המזכה כמשמעותה בסעיף 9א לפקודה (תקרה חודשית בסך של 9,120 ש"ח נכון לשנת 2023) גם כאשר משולמת הקצבה מקופת גמל לקצבה או על פי תכנית ביטוח וכן באמצעות הסדר של פנסיה תקציבית כהגדרתו בתיקון.

יודגש, כי לגבי קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים כהגדרתם בסעיף 9א לפקודה, יינתן פטור מלא בלא הגבלה בתקרה.