מדריך היערכות במסים

 

3.13 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173), התש"ע-2009

ביום 31 בדצמבר 2009 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173), התש"ע-2009 (להלן: "תיקון החוק") אשר קובע, בין היתר, תקרה לרצף פיצויים. בעקבות תיקון החוק, פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מס' 4/2011 המתייחס לתיקון החוק.

עובד אשר פרש ממקום עבודתו, רשאי לבקש אישור על "רצף פיצויים" על פי סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה. העובד  כאמור לא יקבל את מענק הפרישה הכולל גם פיצויי פיטורין בעת פרישתו אלא ישאיר את הכספים כאמור בקופת גמל עבור רכיב לפיצויים. עובד שקיבל אישור על "רצף פיצויים", יתחייב במס על כספי הפרישה ביום שיבקש לשחרר את כספי הפיצויים.

תיקון החוק מהווה השלמה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), ראה סעיף 3.9 בפרק זה). תיקון מס' 3, ביטל את האפשרות להפקדת כספים בקופת גמל לתגמולים לרבות קופה אישית לפיצויים, החל מחודש ינואר 2008, וכתוצאה מכך רוקן תוכן סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה.

במסגרת תיקון החוק, עודכנו ההוראות הקשורות ברצף פיצויים כפי שנקבעו בסעיף  9(7א)(א)(4)(א) לפקודה והותאמו לתיקון מס' 3 לחוק קופות הגמל כדלהלן:

  1. התנאי לקבלת אישור על "רצף פיצויים" הוא שכספי הפרישה ימשיכו להישמר בקופות עבור רכיב הפיצויים ושמענק, במידה ויתקבל, יופקד לקופת גמל לקצבה עבור רכיב הפיצויים.
  2. "רצף פיצויים" יוגבל עד לסכום התקרה. ""סכום התקרה" – סכום השווה לשתי פעמים וחצי השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 3(ה3) לפקודה, כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, בצרוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963".
  3. סכומים אשר חורגים מ"סכום התקרה" יראו אותם כאילו התקבלו בידי העובד וימוסו כמענק פרישה חייב במס.

התנאי הנוסף ל"רצף פיצויים" כי על העובד להתחיל לעבוד תוך שנה אצל מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים לפיצויים  נשאר ללא שינוי.