מדריך היערכות במסים

3.12 חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 (להלן: "התיקון")

ביום 28 בינואר 2008 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 אשר כולל שורה של תיקוני חקיקה.

להלן עיקרי התיקון:

  1. החל מחודש ינואר 2008 קופות הגמל ההוניות הפכו לקצבתיות, ונשארו שני מסלולים פנסיוניים כדלהלן:

"קופת גמל שאינה משלמת לקצבה" – קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים באופן ישיר, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה.

אדם אשר הגיע לגיל פרישה, יהיה עליו להעביר את הכספים אשר צבורים על שמו בקופה שאינה משלמת לקיצבה לקופת גמל משלמת לקצבה וכך יוכל למשוך את הסכומים אשר נצברו לו מעבר לקצבה המינימלית בדרך של היוון.

 

 

"קופת גמל משלמת לקצבה" – קופה זו משלמת ישירות קצבה לזכאים. אדם שעומדת לרשותו קצבה מינימלית, יהיה רשאי למשוך את הסכומים העודפים בדרך של היוון הקצבה בסכום חד פעמי.

קצבה מינימלית – על פי התיקון כל אדם המגיע לגיל הפרישה מחויב בצבירת כספים מינימלית המשתווה לקצבה של 4,512ש"ח לחודש (נכון לשנת 2019). אדם אשר לא הגיע לסכום כאמור לא יוכל למשוך מהקופה המשלמת לקצבה סכום חד פעמי כמשיכה הונית.

  1. זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה – נקבע  זיכוי ממס בשיעור 35% בשל הפקדות בכל קופות הגמל לקצבה. בעצם התיקון ביטל את ההבחנה בין הפקדה לקופת גמל לקצבה מקיפה לבין הפקדה לקופת גמל.
  2. הפרשת מעסיק לקופת גמל לתגמולים (קופה שאינה משלמת לקצבה) – החל מחודש ינואר 2008 כל הכספים המופקדים מיועדים לקצבה וניתן יהיה למשוך אותם רק בגיל פרישה לאחר העברתם לקופה משלמת לקצבה.
  3. הפרשות מעסיק לקופה מרכזית לפיצויים – לא ניתן להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים מעבר ליום 31/12/2007. מעביד אשר הפקיד עבור עובדיו לקופה מרכזית לפיצויים בעבר יכול היה להמשיך ולהפקיד לקופה זו עד ליום 31/12/2010. משנת 2011, לא ניתן להפקיד בקופה מרכזית לפיצויים. על המעביד יהיה להפקיד עבור עובדו את מלוא חבות הפיצויים בקופה אישית שהיא קופה שאינה משלמת לקצבה.

במידה ומופקדים כספי פיצויים בקופה משלמת לקצבה, מותר להפקידם רק אם המעביד מפקיד לפחות 5% לתגמולים באופן שוטף, דבר אשר מחייב באופן אוטומטי גם את העובד בהפקדה זהה.

לגבי כספים אשר קיימים בקופה מרכזית לפיצויים, ניתן ולהמשיך ולשלם מהם פיצויים לעובדים גם בשנים לאחר שנת 2011 גם אם מדובר בתשלום לעובדים אשר החלו לעבוד אצל המעביד בשנת 2008 ואילך.