מדריך היערכות במסים

23.8.3 ע"מ 49444-01-13 ג'יטקו בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא

ביום 06.06.2017 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין חברת ג'יטקו בע"מ (להלן: "ג'יטקו").

העובדות:

בשנת 2006, חברת מיקרוסופט רכשה את כל מניותיה של ג'יטקו בתמורה ל-90 מ' דולר ארה"ב, בהתאם להסכם מכירה בין השתיים.

באותה העת, גי'טקו הייתה חברת סטארט-אפ, בתחילת דרכה, הפועלת בתחום התכנה. זמן קצר לאחר ביצוע העסקה המתוארת, כלל עובדי ג'יטקו התקבלו לעבודה בחברת מיקרוסופט.

כפחות משנה לאחר מכן, מיקרוסופט וחברה בת שלה, ג'יטקו, התקשרו בהסכם על פיו מיקרוסופט תרכוש את קניינה הרוחני (IP)  של ג'יטקו בתמורה ל-26.6 מ' דולר ארה"ב. המחיר נקבע בהתאם להערכת מחיר חיצונית ובלתי תלויה שבוצעה על ידי מעריך שווי.

רשות המסים שמה את עסקת מכר הקניין הרוחני, תוך שהיא מייחסת מחיר שונה מזה שנקבע בין הצדדים בהסכם (כאמור, 26.6 מ' דולר ארה"ב). כמו – כן, טענה רשות המסים כי הפרש המחיר בין השתי עסקאות אלו גדול למדי בצורה שאינה מעגנת הגיון סביר.

הטיעונים העיקריים היו כדלקמן:

  • עסקת מכר הקניין הרוחני הייתה רחבה יותר מזה הנטען על ידי החברה, בכך שבמסגרתה לא נמכר הקניין הרוחני בלבד, אלא עסקה זו כוללת אף מכירת נכסים אחרים, לרבות העברת עובדי ג'יטקו למיקרוסופט וכד'.
  • הסינרגיה שנובעת לג'יטקו מעסקת רכישת המניות, הייתה צריכה לקבל ביטוי בעסקה מכר הקניין הרוחני.

בית המשפט אימץ את עמדת רשות המסים בקובעו:

  • על אף שג'יטקו סיפקו לבית המשפט דוחות חקר מחירי העברה, הנטל ההוכחה נותר בידה של ג'יטקו בקשר לעסקה כולה ולא אך למחירה.
  • הערכת המחיר צריכה להיעשות בהתאם לעקרונות מחירי העברה בהתחשב בפונקציות, בנכסים ובסיכונים השונים מכללי מחירי העברה בארצות הברית.
  • עסקת מכר המניות של ג'יטקו ייתכן וכוללת שוויים של מספר נכסים ו/או סינרגיות וכד', אך בית המשפט ייחס חשיבות נמוכה לסינרגיה הנובעת למיקרוסופט עצמה מהעסקה וכן ביסס כי ג'יטקו לא הוכיחה כי הסינרגיה הנטענת תהיה רלוונטית בהינתן שבוצעה בין שני צדדים קשורים.
  • עסקת מכר הקניין הרוחני הייתה רחבה מהנטען, כך שגם העברת העובדים מג'יטקו למיקרוסופט הייתה צריכה להשתקף במחיר העסקה, שכן לאלו ידע רב וסודות עסקיים רבים בתחום עיסוקה של ג'יטקו.
  • בית המשפט הסביר שההבדל בין המחיר בעסקת מכר המניות לבין המחיר בעקת מכר הקניין הרוחני, הינו הבדל משמעותי שאינו נעלם מן העין. בית המשפט הסביר שבמחיר עסקת מכר הקניין הרוחני צריכים היו לקבל ביטוי כלל הנכסים והפעילויות העסקיות של ג'יטקו, אף אם אלו עברו לידי מיקרוסופט עוד קודם לכך, במסגרת עסקת מכר מניות ג'יטקו. בעשותו כן, ציטט בית המשפט קטעים מתוך תכנית פעולה 8 (Action 8) שבפרויקט ה-OECD BEPS.
  • המקרה השכיח בקשר לנ"ל הינו מצב על פיו בסמוך לרכישת מניות של חברה ישראלית על ידי חברה זרה (ובכך הפכו אלו לצדדים קשורים), נערך שינו בפונקציות, בנכסים ובסיכונים הקשורים לפעילות החברה הישראלית (למשל, שינוי מודל פעילות של החברה הישראלית מ – Fully Fledged לחברה הפועלת כ – LRD או מרכז R&D עבור החברה הזרה הרוכשת, או אף חיסול פעילות מסוימת באופן מוחלט).
  • עם זאת, יתכנו מצבים נוספים.