מדריך היערכות במסים

26.7 החלטת מיסוי : 7854/17 החבות במס בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת

פלסטיק החלטת מיסוי בהסכם

העובדות: חברה מגדלת ומשווקת פרי צבר. שיווק פרי הצבר נעשה בשני אופנים:

א. פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי והברשה ולבסוף נארז עם קליפתו שעדיין מכילה קוצים.

ב. פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי, הסרת קוצים ולבסוף פרי הצבר השלם נארז עם קליפתו באריזת פלסטיק.

הבקשה: עמדת הרשות בדבר החבות במע"מ במכירת פרי הצבר בהתאם לאופן שיווקו כמתואר לעיל.

תמצית הסדר המס ותנאיו: סעיף 30 (א)(13) לחוק קובע, כי יחול מע"מ בשיעור אפס על: "מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם כל עיבוד; לעניין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבילה, החסנה וקירור". במידה ובירק או בפרי בוצעה פעולה שלא צוינה במפורש בסעיף, הרי שיש לראות בפעולה זו כ"עיבוד", והמכירה תהא חייבת בשיעור מס מלא. יובהר, כי עיבוד יחשב ככזה כאשר נעשית בפרי פעולה המשנה דבר מה במוצר המקורי ומתאימה אותו לשימוש המבוקש.

לאור האמור לעיל, עמדת הרשות הינה, כי הפעולות שנעשו בפרי הצבר לצורך שיווקו באופן המתואר לעיל, אינן מהוות פעולות "עיבוד" אלא פעולות ניקוי ואריזה. אשר על כן מכירתו של פרי הצבר לאחר ביצוע הפעולות האמורות, חייבות במס בשיעור אפס