מדריך היערכות במסים

26.5 החלטת מיסוי : 1897/17 הנושא: שיעור המס במכירת טובין שנגנבו לפני ייצואם

העובדות: חברה בע"מ ("החברה") התקשרה עם חברה תושבת חוץ )"תושבת החוץ"( בעסקאות ליצוא טובין. בהתאם להסדר בין החברה לבין תושבת החוץ, לאחר ביצוע הזמנה מתושבת החוץ מועברים הטובין לבית אריזה לצורך ביצוע פעולות הכנה ליצוא. תנאי המכר בין החברה לתושבת החוץ הינם כי החברה מסיימת את התחייבותה בעסקה כאשר היא מעמידה את הטובין בבית האריזה. מחסני בית האריזה נפרצו ונגנבו מהם, בין היתר, המשטחים שיועדו ליצוא.

הבקשה: לקבל את אישור רשות המסים כי מכירת הטובין שנגנבו חייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30 (א)(1)לחוק מס ערך מוסף.

ההחלטה: סעיף 30 (א)(1) לחוק קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס על "מכירת טובין- למעט טובין כאמור בסעיף 33 -אם הותר לגביהן רשימון יצוא או מסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל". כמו כן, בית המשפט העליון בעניין ע"א 8673/06 אורן ישראל קבע, כי על מנת שעסקת מכירת טובין תתחייב במע"מ בשיעור אפס, נדרשים שני תנאים מצטברים: (1) המכירה הייתה על דרך היצוא והטובין יוצאו אל מחוץ לישראל. (2) הותר רשימון יצוא על הטובין שיוצאו.

במקרה הנדון, המדובר בטובין שיועדו ליצוא ונגנבו לפני ייצואם. משכך, הטובין לא יוצאו ואף לא הותר בגינם רשימון יצוא, ולפיכך לא מתקיים אף אחד מהתנאים הנדרשים לחיובה של המכירה כעסקה החייבת במס בשיעור אפס.