מדריך היערכות במסים

26.4 הוראת פרשנות 1/2017 : הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל בישראל

ככלל, קבוצות הכדורגל ("הקבוצות") מסווגות כמלכ"ר על פי חוק מס ערך מוסף, וזאת בהתאם למהות פעילותם שהיא כאמור, פעילות ציבורית למען קידום הספורט בישראל. כמו כן, סיווג זה יחול גם לעניין פקודת מס הכנסה. יוצא אפוא, כי הקבוצות יהיו חייבות בתשלום מס שכר על פי סעיף 4 (ב)לחוק מע"מ בגין מלוא הוצאות השכר. בנוסף הקבוצות יהיו רשאיות לפנות בבקשה לאישור זיכוי מס בשל תרומות על פי סעיף 46 לפקודה.

יחד עם זאת, נוכח התמורות שחלו בענף הכדורגל בשנים האחרונות, יש לבחון את סיווגן של הקבוצות כ"עוסק" לפי חוק מע"מ וזאת על פי מספר קריטריונים מנחים כפי שנקבעו בפס"ד עמותת שערייך (ע"א 767/87 ) הכוללים, בין היתר, ניהול פעילות עסקית המיועדת להפקת רווחים, השקעה כספית חריגה, מבנה ארגוני עסקי וכו'. על כן, ככל והקבוצות יסווגו כעוסק הן יחויבו במע"מ עסקאות ואף יהיו זכאיות לנכות מס תשומות.

ראוי לציין, כי סיווג של קבוצה כעוסק יהיה תקף לארבע שנים לפחות, אלא אם כן יחול שינוי מהותי בפעילות הקבוצות אשר יצדיק שינוי הסיווג קודם לכן. יתרה מכך, בהתאם לסעיף 137 ב' לחוק מע"מ, במידה וישתנה סיווגן של הקבוצות מעוסק למלכ"ר, יחול חיוב במס בשל "שימוש לצורך עצמי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ.