מדריך היערכות במסים

26.10 החלטת מיסוי : 7958/17 הנושא: החבות במע"מ של שירותים הניתנים ע"י "עוסק פטור" לחייב במס כאשר מתקיימים

העובדות: עוסק הרשום לצורכי חוק מע"מ ("החוק") כ"עוסק פטור" מעניק שירותים מסוג השירותים המנויים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו 1976- ("התקנות"), בין היתר, גם למלכ"רים, מוסדות כספיים ועוסקים. עיקר הכנסתו של העוסק הפטור הינה ממשכורת.

ההחלטה: תקנה 6א' קובעת, כי עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מסוגים מסוימים ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות.

השירותים כאמור כוללים בין היתר: שירותי מופע אמנותי – הנחיה במופע, בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים – בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בעל פה, כתיבה או עריכה, פישור, או חברות בוועדות שהוקמו על פי דין. כמו כן, כוללים שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

ככלל, מכוח סעיף 31 (3) לחוק, עסקאות שביצע עוסק פטור יהיו פטורות ממס (למעט מכירת מקרקעין ומכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות), אף אם מקבל השירות או הקונה הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי.

לפיכך, כאשר עוסק הרשום כ"עוסק פטור" מעניק לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, שירות מסוג השירותים המפורטים בתקנה 6א' לתקנות, לא תחול התקנה האמורה, אף אם עיקר הכנסתו של העוסק היא ממשכורת, גמלה או קצבה. דהיינו, על השירותים האמורים יחול פטור ממע"מ על פי סעיף 31(3)  לחוק ומקבל השירות לא יהא חייב בתשלום המס בגין השירות.

התנאים שנקבעו בתקנה 6 א' לתקנות מס ערך מוסף – החלטת מיסוי בהסכם.