מדריך היערכות במסים

25.4 נכסי Hard To Value Intangibles – HTVI:

א. הגדרה נכסי HTVI בהתאם לרפורמת ה- OECD

אחד הנושאים העיקריים בהם עוסק פרויקט ה- BEPS של ה-OECD הינו כאמור בחינת שווי נכסים מסוג.HTVI במדריך נקבע, כי נכס HTVI הינו נכס בלתי מוחשי או זכות בנכסים בלתי מוחשיים, אשר בעת העברתו בין החברות הקשורות:

(1) אין נתונים להשוואה – לא קיימים נתוני השוואה מהימנים לגבי נכסים דומים.

(2) קיימת אי וודאות גבוהה בתחזית שהונחה – בעת ביצוע העסקאות, תחזיות תזרימי המזומנים העתידיים (או הפרמטרים המשפיעים עליהם) אינן ודאיות במידה רבה, דבר המקשה על ניבוי רמת ההצלחה האולטימטיבית של הנכס הבלתי מוחשי בעת ההעברה.

ב. סוגים אפשריים של נכסי HTVI

(1) נכס שפיתוחו טרם הושלם (טכנולוגיה בפיתוח).
(2) נכס הצפוי להניב הכנסות במועד מאוחר יותר מיום העסקה (נכס הנגזר מהכנסות אשר קיימת אי וודאות להפקתם – תרופות).
(3) נכס הצפוי להיות מנוצל באופן חדשני וגורם לחוסר ודאיות בתחזיות.
(4) נכס שהועבר לארגון קשור עבור תשלום חד פעמי ( מכירת IP).
(5) נכס המחושב בהתבסס על עלויות הפיתוח הנדרשות להקמתו (נכסים הנאמדים בשיטת העלות).
(6) נכס המהווה חלק בלתי נפרד מהתפתחות או השבחה של נכסי HTVI אחרים (סינרגיות וכו').

ג. העקרונות העיקריים ביישום גישת הערכת שווי נכסיHTVI המבוצעות ע"י רשויות המס

(1) שימוש בנתונים שלאחר תאריך ההערכה – כאשר תחל גישת ה-HTVI, רשויות המס יכולות להשתמש בתוצאות בפועל של התחזיות שהונחו, כראיות סבירות לצורך בדיקת נאותות של הסדרי התמחור המוקדמים.
(2) הכללת מרכיב הסתברותי להיתכנות התוצאות בפועל בעת העסקה – אין זה נכון לבסס את הערכת השווי על ההכנסה או על תזרימי המזומנים שהושגו בפועל מבלי להביא בחשבון את ההסתברות להשגת הכנסות או תזרימי מזומנים אלה בעת העברת ה- HTVI.
(3) התאמות נוספות – אם עולה מהערכת השווי המתוקנת כי הנכס הועבר בחסר או בשווי מופקע בהשוואה למחיר האירוע, יש לבחון ביצוע של התאמות נוספות (בהתחשב בתשלומים מותנים, סעיפי התאמת מחיר וכו').
(4) עיתוי הערכה בדיעבד – על רשויות המס ליישם נהלי ביקורת על מנת להבטיח שראיות שהופקו בדיעבד מזוהות ונלקחות בחשבון בהקדם.