מדריך היערכות במסים

25.3 תיאור העסקה מנקודת ראות מס הכנסה

 

א.         זיהוי הנכסים

 

העיקרון המקובל על כל רשויות המס בעולם, כי שווי (Value) לא נעלם ולא נהרס (כמוצג במלבן הירוק) כתוצאה משינוי מבנה עסקי פנימי בתאגיד רב-לאומי. משכך, קיימת אפשרות כי זליגת הרווחים המתוארת לעיל נובעת כתוצאה מתשלומי חסר על הנכסים שהועברו ואינה משקפת את שינוי המבנה שנערך בין הצדדים.

 

להלן תרשים המראה את הנכסים שהועברו מנקודת ראות מס הכנסה:

13

העיקרון המקובל על כל רשויות המס בעולם, כי שווי (Value) לא נעלם ולא נהרס (כמוצג במלבן הירוק) כתוצאה משינוי מבנה עסקי פנימי בתאגיד רב-לאומי. משכך, קיימת אפשרות כי זליגת הרווחים המתוארת לעיל נובעת כתוצאה מתשלומי חסר על הנכסים שהועברו ואינה משקפת את שינוי המבנה שנערך בין הצדדים.

 

ב.         הערכת שווי הכנסים

 

להלן שלבי ביצוע הערכת שווי הנכסים שהועברו בהתאם לעקרונות מס הכנסה

 

ביצוע הערכת שווי של כל הפעילות העסקית בחברה הישראלית אלמלא השינוי המבני (שלב 1).

 

ביצוע הערכת שווי לפעילות שנותרה בישראל לאחר השינוי המבני (שלב 2).

 

הפחתת הפעילות שהוערכה בשלב 1 מהפעילות שהוערכה בשלב 2 מייצג את כלל הנכסים שנמכרו פרט לנכס הבלתי מוחשי שהועבר (כדוגמת "פונקציית עובדים", כוח עבודה מגובש, סינרגיות, מאפייני שוק וכדו').

 

ג.          פסיקה

 

ביום 6 ביוני 2017 פרסם ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד את פסק דין ג'יטקו בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא בעניין העברת נכס IP בשינוי מבני מחברה ישראלית (ג'יטקו) לחברה זרה (מיקרוסופט ארה"ב).

 

רשות המסים בתמיכת חוות דעת כלכלית, טענה כי התמורה עבור ה- IP נמוכה משווי השוק שלה וכי שווי העסקה הינו גבוה בהרבה יותר מהתמורה בהסכם שנחתם בין הצדדים.

 

השופט שמואל בורנשטיין קבע כי: "השווי לא נעלם או "התאייד". הכלל הוא שערך כלכלי נשמר, גם אם הוא משנה את צורתו" וכי יש למסות את מלוא השווי של רכיבי הפעילות שיצאו מהחברה.

 

בית המשפט מסתמך ומצטט את קווי ההנחיה של ה- OECD וטוען כי: " מרכיב הסינרגיה בוודאי שמשפיע על ערכם של הנכסים (האחרים) בעסקה ולפיכך יש להביאו בחשבון בקביעת שווי השוק שלהם.