מדריך היערכות במסים

24.7.11 הכנסות חברת LLC וחברה מסוג S Corporation

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 22.1.2017 הוראות לסניפים בעניין הכנסות מארצות הברית מתאגיד מסוג LLC.

בעקבות ישיבות שקיים המוסד לביטוח לאומי עם רשות המסים הגיע המוסד לביטוח לאומי למסקנה כי דין הכנסות מחברת LLC כדין הכנסות שמקורן מדיווידנד של חברה רגילה (ולא של חברה משפחתית) ולפיכך, הוראות סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי אינן חלות על הכנסות אלה ולכן הדיווידנד האמור אינו חייב בדמי ביטוח החל משנת 2008 ואילך.

 

לאחרונה, לאחר בדיקה שערך המוסד לביטוח לאומי בעקבות בקשת לשכת רואי חשבון, קבע המוסד לביטוח לאומי בחוזר האמור כי ההוראות המפורטות בחוזר חלות גם על הכנסות של חברות מסוג S Corporation. כלומר, לסוג חברות זה יש פטור מתשלום דמי הביטוח בדומה לחברות מסוג LLC.