מדריך היערכות במסים

24.3.8 פנסיה מוקדמת וקצבת אובדן כושר עבודה – לפני גיל פרישה

בחוק המדיניות הכלכלית לשנת 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, נוסף סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי.

החל בחודש פברואר 2004 חלה חובה על כל משלמי הפנסיה המוקדמת (בעת פרישה לגמלאות לפני גיל פרישה), לרבות חברות הביטוח, לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלוא הקצבה (או הפנסיה) המשולמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת, לרבות "פנסיה" המשולמת בשל נכות או בשל אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

"פנסיה מוקדמת" מוגדרת בסעיף 345ב לחוק כקצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד בטרם הגיעו לגיל פרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או בשל אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

משלמי הפנסיה המוקדמת, לרבות חברות הביטוח, חייבים לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלוא הפנסיה שנכללת בהגדרת "פנסיה" שבסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי.

בפנסיה/קצבה שמקורה בפוליסת פרט אין חובת ניכוי במקור של דמי ביטוח, וההכנסה חייבת בדמי ביטוח באופן אישי על ידי המבוטח

הכללים לתשלום הם:

 1. דמי הביטוח מנוכים מכל הפנסיה, בגבולות ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח, בשיעורים שמשלם עובד שכיר, למעט התשלום בעד ענף אבטלה, ולפי המדרגות שנקבעו לעובד השכיר.
 2. דמי ביטוח מנוכים מפנסיה מוקדמת על פי סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי עד גיל פרישה, על פי חוק גיל פרישה.
 3. פנסיה מוקדמת נחשבת מעסיק משני לעניין ניכוי דמי הביטוח, גם אם לצורכי מס הכנסה הפנסיה היא המעסיק העיקרי.

עובד שכיר המקבל גם פנסיה או קצבת אובדן כושר עבודה לפני גיל פרישה

עובד שכיר שמקבל גם פנסיה מוקדמת – משלם דמי ביטוח במשכורת בשלב הראשון. מהכנסותיו מהפנסיה המוקדמת מנכה המשלם דמי ביטוח לפי הכללים הנהוגים באותו מועד.

אם סך ההכנסות החייבות בדמי ביטוח עולה על המקסימום, ניתן לבקש אישור לתיאום דמי ביטוח מראש או לבקש החזר דמי הביטוח שנוכו ביתר מהפנסיה המוקדמת.

ככל שההכנסה מהפנסיה או מקצבת אובדן כושר עבודה היא מפוליסת פרט, היא נחשבת להכנסה שאינה מעבודה והעובד משלם את דמי הביטוח באופן אישי לפי הכללים ולפי שיעורי דמי הביטוח של הכנסה שאינה מעבודה.

עובד עצמאי המקבל גם פנסיה או קצבת אובדן כושר עבודה לפני גיל פרישה

עובד עצמאי שמקבל גם פנסיה מוקדמת – משלם דמי ביטוח על הכנסותיו כעצמאי בשלב הראשון. מהכנסותיו מהפנסיה המוקדמת מנכה המשלם דמי ביטוח לפי הכללים הנהוגים באותו מועד.

אם סך ההכנסות החייבות בדמי ביטוח עולה על המקסימום, ניתן לבקש אישור לתיאום דמי ביטוח מראש או לבקש החזר דמי הביטוח שנוכו ביתר מהפנסיה המוקדמת.

מבוטח עצמאי שמקבל גם קצבת אובדן כושר עבודה מפוליסת פרט, שילם בעבר על כל ההכנסה כעצמאי, עד התקרה. הובהר ביולי 2019

, רטרואקטיבית משנת 2017, כי ההכנסה מקצבת אובדן הכושר שמקורה בפוליסת פרט אינה נחשבת כהכנסה ממשלח יד אלא כהכנסה שאינה מעבודה ומחויבת בדמי ביטוח בהתאם עד התקרה החייבת בדמי הביטוח.

מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, המקבל גם פנסיה או קצבת אובדן כושר עבודה לפני גיל פרישה

מבוטח שיש לו הכנסות שאינן מעבודה (לא כעובד שכיר ולא כעובד עצמאי), ובנוסף לכך הוא מקבל פנסיה מוקדמת, משלם דמי ביטוח בשלב ראשון מהכנסותיו שאינן מעבודה – על פי שיעורי דמי הביטוח והכללים המתאימים. מהכנסותיו מהפנסיה המוקדמת מנכה המשלם דמי ביטוח לפי הכללים הנהוגים באותו מועד.

אם סך ההכנסות החייבות בדמי ביטוח עולה על המקסימום, ניתן לבקש אישור לתיאום דמי ביטוח מראש או לבקש החזר דמי הביטוח שנוכו ביתר מהפנסיה המוקדמת.

ככל שלמבוטח האמור ההכנסה מפנסיה או מקצבת אובדן כושר עבודה מקורה בפוליסת פרט, כל ההכנסות שלו הן הכנסות שאינן מעבודה לעניין גמלאות ולעניין תשלום דמי הביטוח.

להלן מפורטים המקרים שבהם משלם הפנסיה פטור מלנכות דמי ביטוח מהפנסיה המוקדמת (מבוסס על פרסומים של הביטוח הלאומי):

 1. גמלאים שהגיעו ל"גיל הפרישה" על פי חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.
 2. פנסיה לשאיריו של גמלאי (כגון אלמן/ה וילדים).
 3. מבוטח שפרש לגמלאות ב-2 לחודש ואילך – לא ינוכו ממנו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה באותו החודש, אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.
 4. המוסד לביטוח לאומי רואה במענק שנים עודפות בפנסיה כהכנסה פטורה מתשלום דמי ביטוח.
 5. הכנסה מהיוון פנסיה אינה מחויבת בדמי ביטוח החל מיום 1.9.2007 כיוון שההכנסה מהפנסיה המוקדמת מחויבת במלואה כאילו אין היוון.

 

 

 1. "עקרת בית" כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי פטורה מתשלום דמי ביטוח – אישה נשואה (או ידועה בציבור) היא "עקרת בית" על פי חוק הביטוח הלאומי, אם אינה עובדת כעובדת שכירה, אינה בחל"ת ואינה "עובדת עצמאית", ושבעלה (או בן זוגה) מבוטח לפי פרק י"א לחוק (מבוטח לענף אזרחים ותיקים ושאירים).
 2. כאשר הגמלאי אינו תושב ישראל (לפי החלטת המוסד לביטוח לאומי), הוא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 3. אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מן המוסד לביטוח לאומי בישראל.
 4. מבוטח נכה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי בישראל קצבת נכות כללית זמנית מלאה לתקופה של שנה לפחות, או קצבת נכות כללית מלאה יציבה, או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.

יש לשים לב לסוג הקצבה שמקבל המבוטח מהמוסד לביטוח לאומי. גמלת ניידות, גמלה לשירותים מיוחדים וגמלה לנכי פוליו, לדוגמה, אינם מזכים בפטור האמור.

החל משנת 2019 מי שמקבל קצבת נכות כללית המזכה אותו בפטור מתשלום דמי הביטוח, מקבל אישור למשלם הפנסיה (אישור דומה למקבלי קצבת נכות מעבודה נמצא בפיתוח).

 1. מבוטח שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור לתיאום דמי ביטוח כיוון שהכנסותיו הנוספות עולות על התקרה החייבת בדמי ביטוח.

פנסיה מוקדמת מחו"ל

ככלל, פנסיה מוקדמת מחו"ל היא הכנסה שמקורה בסעיף 2 לפקודה ולכן היא חייבת בדמי ביטוח לפי הכללים החלים על הכנסה שאינה מעבודה. לפי עמדת המוסד לביטוח לאומי, לפנסיה מחו"ל ממעסיק לשעבר או על פי חוק אין פטור בסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי.

 

הוראות הביטוח הלאומי בדבר ניכוי ותשלום דמי ביטוח מפנסיה ומקצבה בשל אובדן כושר עבודה

 

בחודש מרץ 2019 החל הביטוח הלאומי לחייב בדמי ביטוח את מקבלי הפנסיה המוקדמת (כולל פנסיית נכות) ואת מקבלי פיצוי בשל אובדן כושר עבודה מחברות ביטוח, שלא שילמו דמי ביטוח על הכנסותיהם, כולל אלה שלא נוכו דמי ביטוח מהפנסיה המוקדמת שקיבלו, רטרואקטיבית משנת 2016 ואילך.

 

המוסד לביטוח לאומי פיתח אפשרות לזהות לפי טופס 126 את ההכנסות מפנסיה מוקדמת שמהן נוכו דמי הביטוח על ידי משלם הפנסיה המוקדמת והחל מחודש מארס 2019 הוא שולח הודעות לבירור לכל מי שלדעתו לא שילם את דמי הביטוח, בין כניכוי מהפנסיה המוקדמת או כתשלום כהכנסה פסיבית, וזאת משומת 2016 ואילך.

תמצית חוזר ביטוח מספר 1461 מיום 3.3.2019

המוסד לביטוח לאומי בנה תהליך שבודק בעת קליטת טופסי 126 אם נוכו דמי ביטוח מהפנסיה (כולל קצבת אובדן כושר עבודה). כל פנסיה שלא נוכו ממנה דמי ביטוח תסווג כהכנסה שאינה מעבודה ממקור "אובדן כושר עבודה לא במסגרת עבודה".

במסגרת התהליך שולח המוסד לביטוח לאומי מכתבי בירור לגבי ההכנסה שהתקבלה בדיווחים והמבוטח יחויב בדמי ביטוח לאחר המתנה של 60 ימים לתגובה, אלא אם יוכיח שדמי הביטוח נוכו או שהוא פטור מתשלום.

התהליך יופעל באופן מחזורי בכל שנה ויופעל על כל דיווחי הפנסיה שיתקבלו בעבור השנה הקודמת. באופן חריג התהליך שבוצע בחודש מארס 2019 הוא בעבור השנים 2016, 2017 בשל עיכובים בקליטת הדיווחים.

הבדיקה כוללת מניעת משלוח הודעות למבוטחים שפטורים מתשלום דמי ביטוח, כגון, עקרות בית, מי שאינם תושבי ישראל, מקבלי קצבאות נכות כללית ומי שאינם חייבים בתשלום כי ההכנסה הנוספת שלהם עולה על התקרה החייבת בדמי ביטוח.

 

 

כאשר המבוטח מערער על החיוב בתשלום דמי הביטוח, הסניף מעביר את האסמכתאות לתחום הביטוח במשרד הראשי, בהתאם לקריטריונים כדלקמן:

 1. אם המבוטח מוכיח בטופס 106 כי נוכו מההכנסה דמי ביטוח (ולא הוחזרו לו).
 2. כאשר המבוטח מוכיח כי זו פנסיית שאירים.
 3. אם המבוטח מוכיח כי החבות של ניכוי דמי הביטוח מוטלת על משלם הפנסיה/פיצוי אובדן כושר עבודה (היה אפשרי עד יולי 2019).

תמצית חוזר ביטוח מספר 1469 מיום 15.7.2019

ביום 15.7.2019 פרסם הביטוח הלאומי חוזר חדש מספר 1469, המבטל את האפשרות של העברת האחריות למשלם הפנסיה או למשלם קצבת אובדן כושר עבודה החל ממועד פרסום החוזר.

כלומר, כאשר תיערך ההצלבה של הנתונים מטופס 126 עם נתוני הביטוח של מי שקיבל את התשלום, ויתברר שלא נוכו או לא שולמו דמי הביטוח, כדין, הביטוח הלאומי יפנה למקבל התשלום ויחייב אותו בדמי הביטוח, כהכנסה שאינה מעבודה.

לאחר פרסום החוזר מסר הביטוח הלאומי כי מבוטח שמוכיח כי מקור הפנסיה מחיקוק או מהסכם עבודה, יכול לבקש מפקיד הביטוח הלאומי לחשב את דמי הביטוח בשיעורים שמשלם הפנסיה היה אמור לנכות ממנו (3.49% ו-11.79%) במקום שיעורי דמי הביטוח כהכנסה שאינה מעבודה.

החוזר מזכיר את האפשרות של ניכוי שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות מהקצבה ומפרט את ההוראות החדשות שבהן ינקטו חברות הביטוח ומשלמי הפנסיה לגבי מבוטחים שפטורים מניכוי דמי הביטוח.

הפרשי הצמדה וקנסות בוטלו והסדרי התשלום בוצעו ללא ריבית.

החוזר אינו מסיר אחריות ממשלם הפנסיה המוקדמת שלא נהג לפי החוק ומבהיר בחוזר שאם הטעות הייתה של משלם הפנסיה (לדוגמה הייתה טעות בסטטוס העובד), החיוב יהיה במסגרת ביקורת ניכויים.

איגרת למשלם פנסיה מחודש ספטמבר 2019

המוסד לביטוח לאומי פרסם בחודש ספטמבר 2019 איגרת למשלם הפנסיה שכוללת ריכוז של הכללים הרלוונטיים למשלמי הפנסיה וקצבת אובדן כושר עבודה.