מדריך היערכות במסים

24.3.51 ויתור על חובות נפטרים ויתרות זכות של נפטרים

חובות של נפטרים

בעקבות תיקון לסעיף 363 לחוק הביטוח הלאומי פרסם המוסד לביטוח לאומי כללים לביטול חובות של נפטרים (בחוזר גל"ש 1400, מיום 31.3.2014):

  1. כאשר לא קיימת מכוחו של הנפטר זכאות לגמלת שאירים או לגמלת תלויים, המוסד לביטוח לאומי אינו זכאי לגבות חוב דמי ביטוח שהמבוטח שנפטר היה חייב בהם בעצמו.
  2. כאשר קיימת מכוח הנפטר זכאות לגמלת שאירים או לגמלת תלויים, החל מהתיקון לחוק רשאי המוסד לביטוח לאומי להפעיל שיקול דעת. כאשר החוב מבוטל באופן חלקי, יש להסדיר את החוב שלא בוטל.

ללא הסדרת החוב או ביטולו המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הקצבה באופן מלא או באופן חלקי.

יתרות זכות של נפטרים

ככלל, כדי להחזיר ליורשים יתרת זכות של מבוטח שנפטר, הפקיד אמור לקבל מהיורשים את צו הירושה וקיום הצוואה.

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 18.8.2016 שפקיד הגבייה יכול לאתר יורשים כדי להחזיר להם את יתרת הזכות של הנפטר, באמצעות קבלת מידע ממערכת המידע המקוון של הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, אם הוגשה בקשה למתן צו ירושה (המידע באתר אמור להיות מעודכן משנת 1995). הפקיד יקבל את פרטי המבקש ויפנה אליו כדי לקבל את המסמכים הדרושים לצורך החזר יתרת הזכות.

הכוונה בחוזר ליתרת זכות כתוצאה מדמי ביטוח ששולמו ביתר של מבוטח או של מעסיק בעסק פרטי.

כאשר למוסד לביטוח לאומי אין מידע על יורשים חוקיים עליו לדווח לאפוטרופוס הכללי. במקרה זה יתרת הזכות מוכרזת כנכס עזוב ומועברת לרשות המדינה.