מדריך היערכות במסים

24.3.23 תשלום דמי ביטוח מהכנסה שמקורה מפיצוי בגין אובדן כושר עבודה

סעיפי החוק הרלוונטיים לפיצוי בשל אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח:

 1. מכוח סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי – עובד עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח בגין הכנסותיו מהמקורות 2(1) ו-2(8) לפקודת מס הכנסה, ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי – חייב בדמי ביטוח מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה (כל עיסוק מחויב בדמי ביטוח לפי שיעורי דמי הביטוח שבחוק).
 2. מכוח סעיף 371(ב) לחוק הביטוח הלאומי – מבוטח שהוא עובד שכיר, או עובד עצמאי, או עובד שכיר וגם עובד עצמאי, שיש לו הכנסה אחרת מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, ישלם דמי ביטוח גם בעד הכנסתו האחרת בשיעור שחל על הכנסות שאינן מעבודה.
 3. מכוח סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי – מי שמקבל פיצוי בשל אובדן כושר עבודה מכוח פוליסה ממעסיק או מכוח חוק, לעובד או למי שהיה עובד, כאמור בהגדרה שבסעיף, חייב אמנם בתשלום דמי הביטוח, אך משלם הפיצוי חייב בניכוי דמי הביטוח בהתאם לכללים של "פנסיה מוקדמת".

מי שהכנסתו אינה כלולה בגדר סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי אלא בסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, חייב לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו בהתאם לכללים שבחוק ובתקנות.

 

בית הדין האזורי לעבודה (ב"ל 13357-04-13 מיום 2.12.2015) קבע בעניינו של אלפונס מכלוף, כי הפיצוי שקיבל מחברת הביטוח בגין פוליסה פרטית בשל אובדן כושר עבודה חייב בדמי ביטוח כהכנסה שאינה מעבודה.

בית הדין האזורי קבע שתשלום המתקבל מחברת ביטוח בגין פוליסה פרטית הוא בגדר הכנסות מאנונה לפי סעיף 2(5) לפקודה. הפיצוי חייב בדמי ביטוח לפי שיעורי דמי הביטוח שחלים על הכנסות שאינן מעבודה, בהתאם לשילוב בין סעיפים 345 ו-371(ב) לחוק הביטוח הלאומי.

ביום 19.3.2017 דחה ביה"ד בית הדין האזורי לעבודה (ב"ל 11043-05-16) את תביעתו של עו"ד מחמוד אבן ברי וקבע כי תגמולי הביטוח שקיבל מכוח פוליסת ביטוח מחברת הביטוח הם בבחינת הכנסה כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה וחייבים בדמי ביטוח.

הוראות הביטוח הלאומי

על פי הוראות הביטוח הלאומי, כאשר הפיצוי שולם לעובד עצמאי, הפיצוי הצטרף להכנסתו של המבוטח ממקור עצמאי וכל ההכנסה חויבה בדמי ביטוח בשיעורי דמי ביטוח של עובד עצמאי.

להלן מתוך חוזר ביטוח 1469:

"בעקבות החלטת בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 14089-05-13) הכנסה של עובד עצמאי מאובדן כושר עבודה תסווג כהכנסה ממקור 2(5) – פאסיבי, ולא ממקור 2(1) או 2(8) – אקטיבי כפי שנהגנו בעבר. לפיכך, החל משומות 2017 ואילך, אין לצרף הכנסה מאובדן כושר עבודה להכנסות ממקור עצמאי. ההכנסות מאובדן כושר עבודה של עובד עצמאי יסווגו כהכנסות ממקור 2(5)".

מבוטחים הפטורים מתשלום דמי ביטוח באופן מלא או חלקי

על פי סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי, פטורים מתשלום דמי הביטוח הלאומי (או משלמים דמי ביטוח מופחתים) המבוטחים כדלקמן:

 1. מי שמקבל קצבת נכות כללית מלאה לשנה לפחות.
 2. מי שמקבל קצבת נכות כללית מלאה לצמיתות (ועוד 36 חודשים בתנאים מסוימים לזכאים).
 3. מי שמקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.
 4. מי שמקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) בפועל.
 5. מי שזכאי לקבל קצבת אזרח ותיק אך בחר לקבל קצבת נכות מעבודה בגיל פרישה במקום קצבת אזרח ותיק. עובד עצמאי שזכאי לקבל קצבת אזרח ותיק ובחר לקבל קצבת נכות מעבודה, פונה לפקיד גבייה מלא שכירים בסניף הביטוח הלאומי עם האישור ממחלקת אזרחים ותיקים כדי להקטין את שיעורי דמי הביטוח.

המוסד לביטוח לאומי הקל על מבוטחים בגיל פרישה ופרסם בחודש מארס 2012 כדלקמן:

כדי שעל משכורתו של עובד שכיר בגיל פרישה המקבל קצבת נכות מעבודה יחולו הכללים שחלים על מי שמקבל קצבת אזרח ותיק לעניין תשלום דמי ביטוח, עליו להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק, לבחור שלא לקבל את קצבת אזרח ותיק ולמסור למעסיק את אישור הזכאות העקרוני. עובד שלא מסר את האישור האמור למעסיק, ינוכו ממנו דמי ביטוח על פי החוק והמעסיק יעביר את חלקו בהתאם. 

נכה שקיבל קצבת נכות כללית מלאה בשיעור 100% לפי תיקון לרון, וקצבתו הופסקה בשל הכנסות גבוהות, זכאי לקבל לפי סעיף 220א לחוק את ההנחה או את הפטור במשך 36 חודשים נוספים, בהתאם לאישור מהמוסד לביטוח לאומי.

קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לנכה פוליו, גמלת ניידות, קצבה בשל פגיעת איבה וקצבה לנכי צה"ל (הלכת תלמי להלן), אינם מזכים בהנחות במוסד לביטוח לאומי.

סעיף 320(ד) לחוק הביטוח הלאומי קובע שאם "היה אדם זכאי, לולא הוראות סעיף זה, ליותר מגמלה אחת, הברירה בידו לקבל אחת מהן". כלומר, כאשר למבוטח מגיעות שתי קצבאות: קצבת נכות מעבודה וקצבת נכות כללית – בו זמנית, הוא חייב לבחור באחת מהן.

ביום 7.5.2017 דחה בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 21494-06-14) את תביעתו של עמוס תלמי לתשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים בגין הכנסות ממשלח יד שהיו לו. בית הדין הארצי קבע כי מאחר שלא שולמה לו קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי הוא אינו זכאי להנחה בדמי הביטוח. המבוטח לא קיבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי כיוון שבחר לקבל גמלת נכות לפי חוק הנכים בשל היותו נכה צה"ל. גם בפסק דין זה קובע בית הדין כי המבוטח אינו יכול להקים לעצמו "סל" המערב זכויות משני המסלולים.

הניכוי מהעובד כולל ניכוי של דמי ביטוח בריאות בלבד לנכים. מקבל קצבת אזרח ותיק משלם את דמי ביטוח הבריאות בקצבת האזרח הוותיק, ולכן ממשכורת של מקבל קצבת אזרח ותיק אין ניכוי של דמי ביטוח. המעסיק משלם בחלק המעסיק לענף נפגעי עבודה ופש"ר (זכויות עובדים בעת פירוק חברה או פשיטת רגל של מעסיק).

מקבל פנסיה מוקדמת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וגם דמי ביטוח בריאות (בפנסיה המוקדמת).

טעות בסטטוס העובד

מעסיק שנתן לעובד בטעות הנחה בדמי הביטוח, אמור לתקן את הדיווח, לחייב את העובד בדמי ביטוח ולהעביר את דמי הביטוח המלאים למוסד לביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי עורך הפגשות של משכורות, פנסיות וקצבאות בשל אובדן כושר עבודה מטופסי 126 עם הנתונים המצויים במחלקות הגמלאות ופועל כדלקמן:

 • מעסיקים שלא פעלו כחוק, מחויבים בדמי ביטוח במסגרת ביקורת ניכויים (חשוב מאוד לשמור על טופס 101 החתום על ידי העובד ועל האישור שהביא מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על זכאותו בפועל לקצבה).
 • מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת אובדן כושר עבודה שלא שילמו כדין את דמי הביטוח, יקבלו חיוב באופן אישי.

מעסיק יחזיר לעובד דמי ביטוח שנוכו ביתר, אם קיבל מהעובד באיחור את אישור הזכאות לקצבה, ואם טעה וניכה דמי ביטוח מעובד שזכאי לקצבה. הדיווח על שינוי סטטוס נעשה ב"קובץ זיכויים", שבע שנים אחורנית.

אישור על זכאות עובד/מקבל פנסיה מוקדמת לשיעור מופחת של דמי ביטוח בשל נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ביטוח מספר/1462 בתחולה מיום 1.1.2019 המסביר את התהליך הממוכן של הנפקת אישורים למעסיקי עובדים המקבלים קצבת נכות כללית ולמשלמי פנסיה מוקדמת (לרבות חברות הביטוח) לפי סעיף 345ב לחוק (להלן: פנסיה מוקדמת) למבוטחים המקבלים קצבת נכות כללית.

בכל שנה יקבלו המעסיקים ומשלמי הפנסיה המוקדמת אישורים מעודכנים, ולכן האישורים הם לתקופה מוגבלת.

החוזר מבהיר כי ככל שיחול שינוי בחובת התשלום של מבוטח, תנפיק המערכת הודעה חדשה המפרטת תקופות פטורות ותקופות חייבות בהתאם לשינוי.

החל מינואר 2019 המוסד לביטוח לאומי מפיק אישורים למקבלי גמלת נכות כללית הזכאים לפטור באופן אוטומטי, בתהליך המפורט להלן:

 1. המערכת מאתרת עובדים שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת המקבלים קצבת נכות כללית ופטורים בשל כך מדמי ביטוח, ומנפיקה אישור לתקופת הזכאות לפטור בשנה השוטפת.
 2. האישור נשלח למבוטח לצורך העברתו למעסיק או למשלם הפנסיה.

באישור למעסיק מפורט כי המבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וחייב בדמי ביטוח בריאות. על המעסיק עצמו חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי לענפים של נפגעי עבודה וזכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד (2.12% בשיעור המלא בשנת 2019).

האישור מופנה למעסיק הנוכחי כפי שידוע למוסד לביטוח לאומי. העובד אמור לפנות למוסד לביטוח לאומי להפקת אישור לפטור המופנה למעסיק אחר (חדש או נוסף).

אם חל שינוי בזכאות והמבוטח חייב בתשלום דמי הביטוח, המערכת אמורה להפיק הודעה חדשה למעסיק עם התקופות הפטורות והתקופות החייבות.

באישור למשלם הפנסיה מפורט כי המבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח וגם מדמי ביטוח בריאות.