מדריך היערכות במסים

24.13 הגשת תביעה לגמלת סיעוד

החל מחודש נובמבר 2018 גמלת הסיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי עוברת רפורמה משמעותית:

 • שינוי משלוש רמות סיעוד לפי התלות בעזרת הזולת לשש רמות סיעוד – הקטנת היקף הגמלה ברמות הסיעוד הנמוכות והגדלת היקף הגמלה ברמות הסיעוד הגבוהות.
 • שינוי באפשרויות המרת הגמלה מגמלה בעין לגמלה בכסף.

חוק הביטוח הלאומי מאפשר לקבל גמלת סיעוד למי שעומד בקריטריונים כדלקמן:

 • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה, או עולה חדש שעלה מעל גיל פרישה, או מי שהפך תושב ישראל מעל גיל פרישה וקיבל סל קליטה ממשרד הקליטה
 • עומד במבחן הכנסות בהתאם למצב המשפחתי (אם שני בני הזוג סיעודיים, כל אחד ייבחן כיחיד):
 • הכנסה מרבית לגמלה מלאה ליחיד: פעם אחת שכר ממוצע במשק (10,273 ש"ח לחודש בשנת 2019).
 • הכנסה מרבית ל-50% גמלה ליחיד: פעם וחצי שכר ממוצע במשק (15,410 ש"ח לחודש בשנת 2019).
 • בהכנסה שעולה על סך של 15,410 ש"ח לחודש אין זכאות לגמלת סיעוד ליחיד.
 • הכנסה מרבית לגמלה מלאה לזוג: פעם וחצי שכר ממוצע במשק (15,410 ש"ח לחודש בשנת 2019).
 • הכנסה מרבית ל-50% גמלה לזוג: פעמיים ורבע שכר ממוצע במשק (23,114 ש"ח לחודש בשנת 2019).
 • בהכנסה שעולה על סך של 23,114 ש"ח לחודש אין זכאות לגמלת סיעוד למי שיש לו בן זוג שאינו סיעודי.
 • זקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית או זקוק להשגחה בתנאים שנקבעו.
 • שוהה בבית, או בדיור מוגן, או במוסד סיעודי במחלקה לעצמאיים או לתשושים (לכן, מי שמקבל גמלת סיעוד ועובר להתגורר בבית אבות חייב להעביר לביטוח הלאומי טופס אישור על מגורים במוסד כדי שיבחנו את המשך הזכאות).
 • מאושפז בבית חולים כללי ממשיך לקבל קצבה במשך 30 יום ראשונים לאשפוז. מי שעדיין אינו מקבל גמלת סיעוד רשאי להגיש תביעה באופן מידי אם הוא מאושפז או שהוא מתכנן להתאשפז בתוך 30 ימים.
 • בוחר לקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי (לדוגמה, גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, או גמלה לשירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי), או בוחר לקבל הטבות מסוימות ממשרד הביטחון.

מבחן הכנסות לסיעוד

ההכנסות שמובאות בחשבון במבחן ההכנסות לסיעוד הן כל ההכנסות שמקורן בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (למעט חריגים), לדוגמה, הכנסות ברוטו מעבודה כשכיר, הכנסות כעצמאי, הכנסות מפנסיה, קצבאות מהביטוח הלאומי, וגם הכנסות מנכסים, מתמלוגים, מדיווידנדים ומריבית.

לא מובאות בחשבון הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה והכנסות מביטוח סיעוד פרטי.

לעניין הכנסות משכר דירה למגורים – מי שמשכיר את דירת המגורים שלו ובו זמנית שוכר דירת מגורים אחרת, מובא בחשבון למבחן ההכנסות רק ההפרש בין ההכנסות להוצאות.

אפשר להפחית מההכנסות לצורך מבחן ההכנסות בסיעוד הוצאות בעבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי וגם תשלום מזונות לפי פסק דין.

מבחן ההכנסות הוא זוגי. לכן, לפי חוזר סיעוד 1417 מיום 15.10.2013 – המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע על מגורים משותפים משלושה מקורות: מחלקת הגבייה, טופס התביעה ומידע מדוח הערכת התלות (רשום שיש לנבדק חבר/ה לחיים או בן/ת זוג). המוסד לביטוח לאומי מתייחס אליהם כבני זוג, אלא אם מוכיחים אחרת.

הגשת תביעה לגמלת סיעוד לפני אשפוז מתוכנן או בעת אשפוז

המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקשיש להגיש תביעה לגמלת סיעוד גם במצב שבו הוא מאושפז או מועמד לאשפוז לצורך ניתוח מתוכנן בתוך חודש ימים מהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי. שיפור זה מאפשר לתת תוך כדי האשפוז שירותי סיעוד במסגרת גמלת הסיעוד.

תאריך תחילת הזכאות לגמלת סיעוד קצרת מועד – יום הגשת התביעה או מועד האשפוז, המאוחר מבין השניים.

תאריך תחילת הזכאות לגמלת סיעוד בתביעה חדשה בזכאות רגילה – היום השמיני שלאחר תאריך הגשת התביעה או מועד האשפוז, המאוחר מבין השניים.

תאריך תחילת הזכאות בתביעה להחמרה למי שזכאי לגמלת סיעוד – היום השמיני שלאחר הגשת התביעה בדומה למועד הזכאות בתביעה ראשונה.

מבחן הכנסות לסיעוד

ההכנסות שמובאות בחשבון במבחן ההכנסות לסיעוד הן כל ההכנסות שמקורן בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, למעט חריגים, לדוגמה, הכנסות ברוטו מעבודה כשכיר, הכנסות כעצמאי, הכנסות מפנסיה, קצבאות מהביטוח הלאומי, וגם הכנסות מנכסים, מתמלוגים, מדיבידנדים ומריבית.

לא מובאות בחשבון הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה והכנסות מביטוח סיעוד פרטי.

לעניין הכנסות משכר דירה למגורים – מי שמשכיר את דירת המגורים שלו ובו זמנית שוכר דירת מגורים אחרת, מובא בחשבון למבחן ההכנסות רק ההפרש בין ההכנסות להוצאות.

אפשר להפחית מההכנסות לצורך מבחן ההכנסות בסיעוד הוצאות בעבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי וגם תשלום מזונות לפי פסק דין.

הגשת תביעה לגמלת סיעוד לפני אשפוז מתוכנן או בעת אשפוז

המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקשיש להגיש תביעה לגמלת סיעוד גם במצב שבו הוא מאושפז או מועמד לאשפוז לצורך ניתוח מתוכנן בתוך חודש ימים מהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי. שיפור זה מאפשר לתת תוך כדי האשפוז שירותי סיעוד במסגרת גמלת הסיעוד.

תאריך תחילת הזכאות לגמלת סיעוד קצרת מועד – יום הגשת התביעה או מועד האשפוז, המאוחר מבין השניים.

תאריך תחילת הזכאות לגמלת סיעוד בתביעה חדשה בזכאות רגילה – היום השמיני שלאחר תאריך הגשת התביעה או מועד האשפוז, המאוחר מבין השניים.

תאריך תחילת הזכאות בתביעה להחמרה למי שזכאי לגמלת סיעוד – היום השמיני שלאחר הגשת התביעה בדומה למועד הזכאות בתביעה ראשונה.