מדריך היערכות במסים

24.1.5 תשלום דמי ביטוח בריאות

תשלום דמי ביטוח בריאות מבוסס על אותם הנתונים שעליהם מבוססים תשלומי דמי הביטוח הלאומי. זאת, למעט סכומי המינימום שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומעודכנים במועדים ובשיעורים שבהם מתעדכנות הגמלאות.