מדריך היערכות במסים

23.6.3    החלטת מיסוי 6631/16 – פעילות מניבת הכנסה של חברה תושבת חוץ בישראל וייחוס רווחים בגינה

  1. עובדות:

(א)   החברה היא חברה זרה תושבת מדינה שאינה גומלת והיא חלק מקבוצה עולמית, אשר בראשה חברה ציבורית תושבת מדינה שאינה גומלת. החברה עוסקת בתחום מתן שירותי שילוח בינלאומיים, לוגיסטיקה, אחסון והעברות כספים בינלאומיות.

(ב)    לצורך פעילות החברה בעולם, התקשרה החברה עם חברת סליקה עולמית ומוכרת, אשר אינה צד קשור לחברה, בהסכם למתן שירותי סליקה ונוספים.

(ג)    לצורך הוצאה לפועל של עסקה, התקשרה החברה עם קבלני משנה ישראלים, שאינם צד קשור לה, המשמשים כנקודות מכירה של השירותים. קבלני משנה אלו בישראל (ואף בעולם), מהווים "נקודות קצה".

(ד)    לאור תחום עיסוקה, הייתה החברה מחויבת לעמוד בהראות רגולטוריות שונות. לכן, הקימה חברה בת בישראל לצורך מטרות שונות ("החברה הבת").

(ה)   שרשרת העברות הכספים הינה כזו שהכספים יוצאים מנקודת קצה אחת ומגיעים לנקודת קצה אחרת, כשבדרך מעורבים מספר גורמים, לרבות החברה הבת וחברת הסליקה לעיל, כאשר כל גורם המעורב בהליך העברת הכספים מנקודת קצה לאחרת, לוקח חלקו בעסקה (עמלה).

  1. הבקשה:

לקבוע את חבות המס של החברה בגין הפעילות המבוצעת בישראל.

  1. החלטת המיסוי ותנאיה:

(א)   החברה מפיקה הכנסות בישראל, לאור העובדה כי נותנת שירותים ללקוחות ישראלים באמצעות נקודות קצה הפרוסות בישראל ובאמצעות החברה הבת.

(א)   הכנסות החברה יוחסו לפי ייחס סך ההוצאות שיצאו בישראל לבין סך ההוצאות הקשורות לישראל (בין אם הוצאו בחו"ל או בישראל), ושמיוחסות לפעילות בישראל בלבד. ייחס זה יוכפל ברווח הנקי של החברה בקשר עם הפעילות בישראל.

(א)   שיעור המס שיחול על הכנסות החברה הוא שיעור מס החברות והחברה תחויב בהגשת דוחות שנתיים. כמו – כן, בהחלטת המיסוי נקבעו הגבלות ותנאים נוספים.