מדריך היערכות במסים

23.6.2  החלטת מיסוי 6953/16 – מוסד קבע בישראל לחברת ביטוח זרה, ייחוס הכנסות לסניף הישראלי והסדרת חבות המס של עובדי הסניף הישראלי

  1. 1. עובדות:

(א)   חברה ציבורית, תושבת מדינה זרה ("החברה"), עוסקת במתן שירותי ביטוח משנה. לחברה חברה בת, העוסקת אף היא במתן שירותי בטוח משנה באותה מדינה.

(ב)    החברה מבטחת בביטוחי משנה חברות ישראליות.

(ג)    החברה מעניקה את השירותים בישראל (ובמדינות אחרות בעולם), באמצעות סניף שנמצא במדינה זרה אחרת ("הסניף הזר"). בסניף הזר ישנו עובד בכיר שהינו דירקטור וכחלק מאחריותו, בין היתר, מופקד על ניהול הפעילות בישראל. לצורך כך אף מגיע לישראל. תחת דירקטור זה עובדים שני עובדים נוספים.

(ד)    פעילות החברה מתבצעת באמצעות סניף ישראלי ("הסניף הישראלי"). פעילות הסניף הישראלי מבוצעת על ידי הדירקטור האמור לעיל ועובדי הסניף הישראלי בישראל.

  1. הבקשה:

לקבוע את חבות המס של הסניף הישראלי.

  1. החלטת המיסוי ותנאיה:

 (א)   פעילות הסניף הישראלי יוצרת לחברה מוסד קבע בישראל בהתאם להוראות האמנה בין ישראל ומדינת תושבותה של החברה. 

 (ב)    שיטת מחירי העברה שנבחרה לייחוס הרווחים לסניף הישראלי היא שיטת חלוקת הרווח, בהתאם לתקנה 2(א)(2)(ב) לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז – 2006 ("התקנות").

(ג)    פעילות הסניף הישראלי תורמת משמעותית לכלל הכנסות החברה מישראל.

(ד)    ההכנסות שתיוחסנה לסניף הישראלי, יוחסו לפי שיעור ייחוס, אשר בהתאם אליו יש לחשב את מחזור הסניף הישראלי (כמו – כן, נקבעו התאמות ותנאים נוספים לגבי כך במסגרת החלטת המיסוי).